โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 34 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 36 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

จำนวน 46

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 3 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 2 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 20 36
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
4
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
5
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางอุมรินทร์ โปทาหลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวัฒนา ปัญจรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายจักรกฤษ แสนพันนา  ครู ชำนาญการ
0
5 นายธนกฤต สันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายจิระพงษ์ คล้ายถม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางประทุมพร อุปบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายชาตรี ยาศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุนทรีรัตน์ ยาศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางดรุณี ภูพันนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางปัญจารา ซาหิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางดวงเดือน บุญประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายพายัพ ซาหิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสุนทร ขันศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางรัตนา บัวล้ำล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายกรกช จันตะเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาววรางคณา มณีนพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาววิชุดา เชื้อตาอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวเบญจมาศ ไชยช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร  ครู ชำนาญการ
0
23 นางนราพร จันทรภรณ์  ครู ชำนาญการ
2
26.00
24 นางสาวกนกภรณ์ คิดโสดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวประภาพร อุปโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาววิภาพร ประวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายคมกริช ทรงเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายโยธิน​ ถาบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสมฤดี แสนเภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายรัตนชัย จุลราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายปรเมศวร์ มุทาพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวรัฐยา แสนสามารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9