โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ถ้ำปินวิทยาคม

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 16 32
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
5
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
23
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเกษร เสาร์เรื่อน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา  ครู ชำนาญการ
0
3 นางนพรัตน์ ปราศรัย  ครู ชำนาญการ
0
4 นายพีระพงษ์ แนวเงินดี  ครู ชำนาญการ
0
5 นางศิริวรรณ ณ น่าน  ครู ชำนาญการ
0
6 นางรุ่งทิวา กาวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวแสงเทียน ช่างคำ  ครู ชำนาญการ
0
8 นายวุฒิพงษ์ เทียมทอง  ครู ชำนาญการ
0
9 นายฉัตรชัย ยะมา  ครู ชำนาญการ
0
10 นายสังคม แก้วจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางมัลลิกา คำชุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสิริกัญญา ยะมา  ครู ชำนาญการ
0
13 นายวิศิษฏ์ ราชเนตร  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสังคม อินต๊ะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวสุกัญญา เรือนสอน  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสมรัตน์ ปัญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางทัศนีย์ ชุ่มลือ  ครู ชำนาญการ
0
18 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน  ครู ชำนาญการ
0
19 นายสมเกียรติ ถูกนึก  ครู ชำนาญการ
0
20 นายจิระเดช ซองคำ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายเอนก วันลับแล  ครู ชำนาญการ
0
22 นางวรวรรณ ไชยวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายอรุณ จำปาไหล  ครู ชำนาญการ
0
24 นางศรีไพร ไชยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสายพิน ชุ่มใจ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายวรปรัชญ์ หลวงโย  ครู ชำนาญการ
0
27 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดา  ครู ชำนาญการ
0
28 นายนาวิน กาวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายประจิณ ปัญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวรัตติกาล ชำนาญยา   ครู ชำนาญการ
0
31 นางผกากรอง อินดำรงค์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางเดือนฉาย จินดา  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12