โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่ใจวิทยาคม

จำนวน 61

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 9 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 6 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 33 45
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
6
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
5
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
18
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
2 นางวาสนา ปัญสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา  ครู ชำนาญการ
5
48.00
4 บุษบง เครือวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
70.00
5 นางนิยดา กาไชย  ครู ชำนาญการ
0
6 นายเจนต์ ปัญจขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
108.00
7 มงคล แพ่งประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
8 นางรชยา ทาประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
3
48.00
9 นางสาวกุลธิดา สุขสำราญ  ครู ชำนาญการ
7
101.00
10 ภณิดา อุทธโยธา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวนุจรี วาระนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
12 เยาวเรศ สุรีร้ตน์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
13 ทัศนีย์ พุทธเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
14 ฟองเพียร ใจติ๊บ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
86.00
15 สุนันทา อ้ายสุรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
16 นวลปราง ก๋าใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 หญิงสินีย์ อินสุขิน  ครู ชำนาญการ
0
18 นางตุลาพร แสนธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางกรอบแก้ว ทักษิณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางบานเย็น พรหมเผ่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
21 นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นงลักษณ์ ทาเขียว  ครู ชำนาญการ
5
48.00
23 มยุรี ปนยะ  ครู ชำนาญการ
0
24 จุรีภรณ์ อุตะมะ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
25 นางสุพิน ปวงศิริ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
26 เพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 จิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 กรรณิกา รัถยาธรรมกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
29 นายบรรจบ พรหมเผ่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
30 นุสรา ปัญญานะ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางพรสาย ศรีตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
32 สมชาติ สุโพธิ์  ครู ชำนาญการ
2
24.00
33 เพียรกิจ นิมิตรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาววันดา วิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 ประภาภรณ์ วงค์แพทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 วิลาวัลย์ ศรีชัยบุญสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางอรพิน ปันสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
38 สิทธิ อภิชัย  ครู ชำนาญการ
0
39 วสันต์ แก้วสา  ครู ชำนาญการ
0
40 กรรณิกา พรหมเผ่า  ครู ชำนาญการ
4
28.00
41 ปรีชา ศรีชัยบุญสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายนิรันดร์ หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 วิทยา สิทธิไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 จงจิตร สิทธิไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายนิพนธ์ สมวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
17