โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดงเจนวิทยาคม

จำนวน 43

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 3 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 19 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
5
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
4
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
21
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ณรงค์กรณ์ ธนาุนรักษ์กุล  ครู ชำนาญการ
8
120.00
2 มณฑยา ภูแสงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
3 กรรณิการ์ รินจ้อย  ครู ชำนาญการ
0
4 ประภัสสร เจนใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
156.00
5 สุรจิต จิตตางกูร  ครู ชำนาญการ
1
14.00
6 พิพิธพัฒน์ ณ น่าน  ครู ชำนาญการ
5
50.00
7 นายเฉลิมพล มาปิ๊ก  ครู ชำนาญการ
6
126.00
8 อ้อมใจ จันทร์กิเสน  ครู ชำนาญการ
9
105.00
9 บัญชา อานนท์  ครู ชำนาญการ
0
10 พิมพา สารเร็ว  ครู ชำนาญการ
6
132.00
11 นิวัติ เชียงแรง  ครู ชำนาญการ
5
54.00
12 จุไรวรรณ บุญธีระเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
13 นางวาสนา ปาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
68.00
14 สุพัตรา นาแพร่  ครู ชำนาญการ
13
147.00
15 นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
120.00
16 จินดา เชื้อเมืองพาน  ครู ชำนาญการ
8
89.00
17 นางศิวัชญา ไชยมงคล  ครู ชำนาญการ
5
36.00
18 กานต์ธีรา วาเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
7
108.00
19 นายยงยุทธ ตนบุญ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
20 นายประพันธ์ ปนยะ  ครู ชำนาญการ
5
78.00
21 ทิวาภรณ์ สมศรี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
22 ภัทราพร ภาธรธนฤต  ครู ชำนาญการ
3
36.00
23 ภรศศิร์ คำคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
76.00
24 พัธนี วุฒนะเดชกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 พัชรา จันทร์ทิพย์  ครู ชำนาญการ
6
92.00
26 ภัคจิรา สารทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
86.00
27 นายเปล่ง ปาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
28 นายณรงค์ อุตโม  ครู ชำนาญการ
6
24.00
29 นาย กิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางเรือนคำ คำโมนะ  ครู ชำนาญการ
6
42.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9