โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 22 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พญาลอวิทยาคม

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 11 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
11
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุทิน จันธิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจันทร์เพ็ญ กาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
3 นายสุรชาติ ทองสุก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายธวัชชัย บัวภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายจตุภิรมย์ ชุ่มใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
126.00
6 นางสาวชลณี ใจจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวปราณี ไชยจันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
128.00
8 นายอ้วน ขันทะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายมานัส ทาระจีน  ครู ชำนาญการ
0
10 นายนิวัฒน์ การะเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางหิรัญญา แก้วสุข  ครู ชำนาญการ
8
92.00
12 นางสาวโสภา มูลเทพ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
13 ฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฎีกาล  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวญาณิชศา ตุ้ยเอ้ย  ครู ชำนาญการ
0
15 นางรัตชนก ฤาชา  ครู ชำนาญการ
2
12.00
16 นางสาวศิริรัตน์ แสนมา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางอัญญานี ต๊ะเขียว  ครู ชำนาญการ
0
19 ว่าที่ ร.ต.วชิรวิชญ์ บุญทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
38.00
20 นายชาญยุทธ พิริยะสิทธิการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายฑีฆายุ วงค์ปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
108.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
8