โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปงรัชดาภิเษก

จำนวน 49

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 2 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 22 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
12
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 เอกพงษ์ แก่นจันทร์  ครู ชำนาญการ
2
40.00
2 นางสาวรุ่งนภา มีเหมย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
164.00
3 มะลิวัลย์ เขื่อนปัญญา  ครู ชำนาญการ
8
106.00
4 นุชนาฏ อรุณสว่าง  ครู ชำนาญการ
4
35.00
5 นายอัศวิน จอมเที่ยง  ครู ชำนาญการ
1
40.00
6 นายประสิทธิ์ ทองอุ่น  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวศศิกานต์ ขันทะวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
8 นางสาวชมพูนุช ผ่านสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
75.00
9 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ชื่นสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
72.00
10 กฤษดาพร การหมั่น  ครู ชำนาญการ
1
12.00
11 จิตรลดา อุปติมา  ครู ชำนาญการ
5
64.00
12 นายวิบูลย์ ผิวนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 เจริญ บุญทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
70.00
14 สิริรัตน์ เขื่อนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวโสภิตรา ศรีวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 ธีรยุทธ ปันอินต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
40.00
17 นางสาวสุขใจ บุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 ไพบูลย์ ภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 สุภัทร์ ภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 อรอนงค์ ละคำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางพัชรินทร์ สุขประสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นิชนันท์ สุกันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 ณัฐพล จันทร์แว่น  ครู ชำนาญการ
2
18.00
24 นายอุเทน วงษ์ทันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 อภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
108.00
26 ปริทัศน์ ละคำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 อนุชา ปินตา  ครู ชำนาญการ
3
42.00
28 นางสาวสุปราณี แก้ววันดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางวนิดา อุทธวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
30 นางธนิดา ศรีภา  ครู ชำนาญการ
0
31 นางอิศราภรณ์ มัลลิกะมาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
32 นางวัฒนานันท์ เดชยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
33 นางสาวนิศานาถ นามหน่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 อดุลย์ คมขัน  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
9