โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

จำนวน 206

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 15 18
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 15 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 14 25
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 16 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 25 29
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 6 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 2 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 39 98 137
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
9
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
11
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
8
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
10
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
19
4
0
0
6 ศิลปะ
1
3
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
4
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
7
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
72
46
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 เทียมรัตน์ มาถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางบุษราภรณ์ มังคละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
168.00
3 นางชัญญา คูร์พิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
156.00
4 นายปรีชา จันทกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
101.00
5 นางจิราภรณ์ สุขสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
89.00
6 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี  ครู ชำนาญการ
2
12.00
7 นายเสกสรรค์ อาษายศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
20.00
8 นางสาวสุนทรี ภีระ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวทิพย์วรรณ กันติ๊บ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
222.99
11 นางสุริวรรณ ประสม  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพิสมัย แววจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางจันทร์สุดา แสงตารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
14 ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤทัย ทำบุญ  ครู ชำนาญการ
1
6.00
15 นางสาวละมัย กิติ  ครู ชำนาญการ
2
38.00
16 นางสาวชนิกา ตั้งจินตวิวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวลินดา ชุมภูศรี  ครู ชำนาญการ
0
18 นายศิลา เฉียบแหลม  ครู ชำนาญการ
0
19 นายคงกฤช อะทะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายพิมพ์ ค้ากำยาน  ครู ชำนาญการ
3
112.00
21 นางศิริลักษณ์ ค้ากำยาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายจิรเวช บัวติ๊บ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสุปรียา เอี่ยมสอาด  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวธฤษิดา เครือน้อย  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวนาถยา อุตมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวอังคณา ละออ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
27 สิบเอกขจร สิงหนาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
22.00
28 นางปรียานันท์ ใจมูล  ครู ชำนาญการ
0
29 นางกุลลดา พัวพันพัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
30 นางคำแพร ติ๊บโคตร  ครู ชำนาญการ
3
15.00
31 นางเกษณี อุทธิยา  ครู ชำนาญการ
2
26.00
32 นางสาวรัตนา ไชยเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
62.00
33 นายกัมปนาท ดอนลาว  ครู ชำนาญการ
0
34 นางศิริวรรณ โคตะนนท์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวรัตนาพร ใจออน  ครู ชำนาญการ
9
162.00
36 นางกุลธิดา สกุลแก้วพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
68.00
38 นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวณัฐกฤตา ผัดผาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางกรกนก อุ่นบ้าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
36.00
41 นางสุพัตร ทัพธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
42 นางนงเยาว์ เนียมแสง  ครู ชำนาญการ
0
43 นางกวีวรรณ เดชปักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
27.00
44 นางบงกช บุญเลิศ  ครู ชำนาญการ
6
66.00
45 นางกรณ์อนงค์ เขื่อนแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
46 นายเลวัลย์ สันดุษิต  ครู ชำนาญการ
2
52.00
47 นายสารัชต์ สิงหโฆษิต  ครู ชำนาญการ
0
48 นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางนาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ  ครู ชำนาญการ
0
50 นายชรินทร์ มณีมูล  ครู ชำนาญการ
0
51 นางเสาวนีย์ สุขวัฒนพันธ์  ครู ชำนาญการ
1
7.00
52 นางพิมพกาพร สายสุดใจ  ครู ชำนาญการ
0
53 นางแสงอรุณ กุมมาลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
54 นางสาวลัดดาวัลย์ สุนันตา  ครู ชำนาญการ
3
53.00
55 นางสมาภรณ์ ภิญโญ  ครู ชำนาญการ
0
56 นายธนกฤต จักรสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสุพัตรา ถมยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
58 นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางธัญกร กิตติจริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายอัศวิน ธะนะปัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 ว่าที่ ร.ต.หญิงถนอมศรี ไชยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสุขกาย ยุวกุล  ครู ชำนาญการ
0
63 นายวิทยา เกิดพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวเยาวรศ โอดเทิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวอัมพิกา ประทุมมา  ครู ชำนาญการ
2
24.00
66 นางวันเพ็ญ มากมูล  ครู ชำนาญการ
0
67 นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางนิตยา ยารวง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
69 นายอุดม ยารวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
70 นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวพรทิพย์ คำปันแปง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายชาตรี โถแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสุริยาวดี มะโนวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
106.00
75 นางเรณู ปานกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
64.00
76 นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา  ครู ชำนาญการ
0
77 นายมนตรี บัดปัน  ครู ชำนาญการ
2
26.00
78 นายชัชวาลย์ บุญกอง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
79 สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
80 นางพรสุดา แก้วหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
81 นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายดุสิต แก้วหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
83 นางปิยพร ณ ลำปาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
84 นางแสงระสี มีโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
85 นายมณู ศรีขัติย์  ครู ชำนาญการ
0
86 นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสาวรัชนีกร เงินโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายกฤษฎา รักษาศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
91 นายจำเนิน แสนงาย  ครู ชำนาญการ
0
92 นางแสงจันทร์ ธรรมเทศ  ครู ชำนาญการ
2
27.00
93 นางประกาย เลิศรัตนคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายสุพัฒนา เทพภิบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางประคองศรี ลี้แสน  ครู ชำนาญการ
2
24.00
96 นางจินตนา แสนงาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นายเกรียงไกร ธิดาเรือง  ครู ชำนาญการ
0
98 นางสาวพรวรรณเพ็ญ พรหมสีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายพูลทรัพย์ เผ่าดี  ครู ชำนาญการ
0
100 นางวลีรัตน์ เพียงใจวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 ชญา​ภา​ แก้วชุมพลกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 สุวิชชา จินาอิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
103 อลงกรณ์ อินทร์จันทร์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
104 ธงชัย อุปรี  ครู ชำนาญการ
5
54.00
105 นางทิพย์วรรณ จินตนาวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
89.00
106 สนธยา พิมพ์เงิน  ครู ชำนาญการ
0
107 ชีวัน สันธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 ทัศนีย์ พูลเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
109 นางเสาวลักษณ์ ปันแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายลิขิต ภิระบัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณี  ครู ชำนาญการ
0
112 นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางพัชรา สิทธิอาษา  ครู ชำนาญการ
8
130.00
114 ว่าที่รต.หญิงนิชาพร ดอนดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
128.00
115 จารุณี กันติ๊บ  ครู ชำนาญการ
0
116 นางมัญชุภา นาทิเลศ  ครู ชำนาญการ
1
50.00
117 วรัฏฐยา ทวีสุข  ครู ชำนาญการ
1
12.00
118 นางจิรพร แสงโปร่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางวารุณี เลิศพลานันต์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
120 นางปุณยดา ใจอุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
121 ว่าที่ ร.ต. สุพัฒน์ ลังกาแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
6.00
122 นางสาวเพ็ญแข จิตมโนวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
123 นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
124 นางสาวกันยารัตน์ กุลดี  ครู ชำนาญการ
0
125 นางสายสุนีย์ ฝั้นก้อ  ครู ชำนาญการ
0
126 นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ  ครู เชี่ยวชาญ
0
127 นางสาว เบญจวรรณ นันตาเครือ  ครู ชำนาญการ
0
128 นาง กนกวรรณ แสงศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นาย ธนุมัฏ ชลอยเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์จำเนิน  ครู
0
131 นางณัฐชฎา พรมมิตร์  ครู ชำนาญการ
0
132 นายสายัญ ธรรมจันตา  ครู ชำนาญการ
0
133 นาย คุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นางสาวกันยารัตน์ กุลดี  ครู ชำนาญการ
0
135 นางสาวพริ้มเพรา พฤษมาศ  ครู ชำนาญการ
0
136 นางสาวอังคณา ถนอมมิตร  ครู ชำนาญการ
0
137 นายสุริยะ แสงนันชัย  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
10
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
7
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
9
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
7
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
57