โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 3 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 12 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
9
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน  ครู ชำนาญการ
13
164.00
2 นางสาวสุรางค์ อุสาหะ  ครู ชำนาญการ
9
96.00
3 นายนิวัฒน์ กองแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายธรรมรัตน์ นามศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายธวัช เหรียญทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 เลอเกียรติ จันธิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
7 นางกานต์รวี จันธิมา  ครู ชำนาญการ
6
43.00
8 นายธีรวัฒน์ เทพละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
62.00
10 เจต เพชราเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
12 นายณัฐชานนท์ อาทิตยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 จรัญ ไชยวงค์ษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
23.00
14 นางสุชาดา ควรคิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
15 นายไพชยนต์ ออนตะไคร้  ครู ชำนาญการ
1
7.00
16 นายว่อง สันกว้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
66.00
17 วัลลภ คำวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
18 วีระพงษ์ กันทะเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายต่อตระกูล บุญปลูก  ครู ชำนาญการ
0
20 กัณฐมณี ปงกองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 สมรตน วิริจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
78.00
22 ญาณิน วิริจินดา  ครู ชำนาญการ
1
78.00
23 ธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน  ครู ชำนาญการ
2
36.00
24 นางสาวศศิมาภรณ์ วงค์เวียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวณปภัช บรรณการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
26 สุภรัตน์ อินต๊ะวิกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 เบญ เครือสาร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8