โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 84 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 87 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พานพิทยาคม

จำนวน 101

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 13 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 8 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 13 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 9 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 12 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 2 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 26 61 87
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
10
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
6
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
11
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
6
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
7
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
3
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
37
40
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
2 นายศุภโชค แสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
76.00
3 นายศิวกร กานันตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
4 นายจิรภัทร ตาบัง  ครู ชำนาญการ
0
5 นายเกรียงไกร กิติยศ  ครู ชำนาญการ
10
92.00
6 นางจิรานุช บุญคง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวอุบลรัตน์ เมืองมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
8 นางพิสมัย พัฒนากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
9 นางสาววราพร เขื่อนแก้ว  ครู ชำนาญการ
4
56.00
10 นางสาวเสาวภา มณีมูล  ครู ชำนาญการ
9
72.00
11 นางสุกันยา ชุมภูกุล  ครู ชำนาญการ
2
29.00
12 นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 ว่าที่ ร.ต.พุฒิศักดิ์ มงคลสิน  ครู ชำนาญการ
1
89.00
14 นางสาววิไลลักษณ์ ใจวงค์  ครู ชำนาญการ
0
15 นายสมพล อัตถะเรือง  ครู ชำนาญการ
3
48.00
16 นางนุชเนตร ตุ้ยระพิงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
29.00
17 นางสาวตรีชฎา ประวัง  ครู ชำนาญการ
4
54.00
18 นางธิดาสวรรค์ แก่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
3
123.99
19 นางสุมาลี นันตา  ครู ชำนาญการ
3
113.00
20 นายณรงค์เดช นามแก้ว  ครู ชำนาญการ
5
232.99
21 นางกานต์รวี อัตถะเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
76.00
22 นางประภัสสร เมืองมูล  ครู ชำนาญการ
3
30.00
23 น.ส.ทัศวรรณ วงค์บุญมา  ครู ชำนาญการ
4
32.00
24 นายสุเทพ มโนสมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
15.00
25 นางณัฏฐานุช บุรารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
26 นางวิมล สุวรรณา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
27 นางสาวอรอนงค์ สุริภา  ครู ชำนาญการ
7
156.00
28 นายสิทธิพงษ์ เกตุเสนา  ครู ชำนาญการ
0
29 นางพัชรกันย์ กุลประภัสสร์  ครู ชำนาญการ
4
30.00
30 นางวรรณนภัส หาญชัยนิตยพันธ์  ครู ชำนาญการ
2
26.00
31 นางจารุณี ตาคำ  ครู ชำนาญการ
2
26.00
32 นางโชติกา มาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
33 นางจารวี เธียรคุณนิธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
34 นางกิ่งกมล ดอกเกี๋ยง  ครู ชำนาญการ
2
138.00
35 นางสาวจิตติยา ศรีประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
36 นางสาววันสุข ธิขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางมาลี เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
38 นายวิทยา มาทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
39 นางดรุณี เตชะตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
40 นางสาวดารุณี อินชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางกัญญารัตน์ รักแม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
50.00
42 นางสาวจิราภา ทองเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
23.00
43 นายปฐมพงษ์ กันทะยศ  ครู ชำนาญการ
4
36.00
44 นางสาวมยุรี ธิป้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
14.00
45 นางละมัย อนันตรังสรรค์  ครู ชำนาญการ
2
128.99
46 นางสุกัลยา ปั้นแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
47 นางสาวสิริยากร ก๋าละปุ๊ก  ครู ชำนาญการ
9
140.00
48 นายสัจจา ทะนันใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางพวงพร ชินะกุล  ครู ชำนาญการ
3
36.00
50 นางสุวรรณี ใจซื่อ  ครู ชำนาญการ
3
24.00
51 นายสิทธิพงศ์ วงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
63.00
52 นายไกรสิทธิ์ โยสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
4
69.00
53 น.ส.รุ้งกันยา วรรณมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
137.00
54 นายศักดาวุฒิ ดอกกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
102.00
55 นางอภิญญา สุภามณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
92.00
56 นางธนัชชา ขันทบัว  ครู ชำนาญการ
5
135.00
57 นายเชวง จิตรประสาร  ครู ชำนาญการ
3
32.00
58 นายวสันต์ ขันทบัว  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสมจิตร สุจริต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
60 นางสาวสุนีวัลย์ เทพสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
61 ว่าที่ ร.ต.ทรงธรรม ชินะกุล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
62 นางจิราภัค แก้วร่วมวงค์   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
108.00
63 นางสาวจิราพร วงศ์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
64 นายกฤษดา คำมาบุตร  ครู ชำนาญการ
10
138.00
65 นางชลทิชา ชัยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
66 นางสาวกมลวรรณ ธรรมสอน  ครู ชำนาญการ
6
138.00
67 นางนารีรัตน์ สงวนพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
34.00
68 นางนิสิตา มาทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
69 นางบุศรินทร์ ธรรมากาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
98.00
70 นางสาวอภิญญา กันจินะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
71 นางสาวกรทิตา สุขมามอญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
72 นายศักดา วงศ์วรนิรันดร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
73 นางเปรมกมล ใจตรง  ครู ชำนาญการ
2
29.30
74 ว่าที่ ร.ต.ศาทิตย์ ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
42.00
75 น.ส.เมวิกา พุทธิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
76 นางสาวณัชธดาภรณ์ ตื้อแก้ว  ครู ชำนาญการ
6
54.00
77 นางนรมน ดีหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
62.00
78 นางอรัญญา มงคลสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
79 นางสาวพิสมัย วังหมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
80 นายสายันต์ กันทะเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
88.00
81 นายศราวุธ น้ำสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
96.00
82 นางสินิทธ์ วงศ์ธิดาธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
64.00
83 นายศุภรัตน์ มะโน  ครู ชำนาญการ
3
24.00
84 นางสาววรรณาภา ยาวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
22.00
85 นายกฤตัชญ์ สุริยนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางลีลา จำมะเทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
84.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
26