โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ป่าแดดวิทยาคม

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 9 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 3 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 18 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
5
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
15
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกัลยา เทพโส  ครู ชำนาญการ
1
12.00
2 นางกรรณิการ์ ชัยวาฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางศศิภา วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการ
5
36.00
4 นางแตงอ่อน เทพโส  ครู ชำนาญการ
0
5 นางดาวเรือง ปรีเปรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
7 นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางกิ่งแก้ว ทองรุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
9 นางดลฤดี บุญยะรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
10 นางพรทิพย์ ยศโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางเกษร นันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางศศิธร วงค์ประดิษฐ  ครู ชำนาญการ
2
32.00
13 นายเทวิน กระธง  ครู ชำนาญการ
0
14 นายนิติ นันตา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวนริศรา ปัญเฉลียว  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสมควร จารุธนภัทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางธัญญารัตน์ ปิงวัง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวรรณฑริกา ไชยวงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสุรีรัตน์ โอฐเจริญชัย  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสมศักดิ์ โอฐเจริญชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสงบ เผ่าเต็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางเมธี ทะลิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
23 นางณฐมน ทิพย์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายไพทูรย์ จักร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
25 นางบงกชกร ยามี  ครู ชำนาญการ
1
90.00
26 นายวุฒิพันธุ์ อิ่นคำ  ครู ชำนาญการ
1
0.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
12