โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 51 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 55 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เวียงป่าเป้าวิทยาคม

จำนวน 60

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 3 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 6 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 2 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 10 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 4 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 32 55
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
6
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
4
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
5
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
26
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเอนก หาญภักดีสกุล  ครู ชำนาญการ
0
2 อำพร ชัยศิลบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสำเนียง เหล็กเพชร  ครู ชำนาญการ
1
32.00
4 นายวิทยา เหล็กเพชร  ครู ชำนาญการ
1
32.00
5 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายจิราธิวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง  ครู ชำนาญการ
4
108.00
7 นายยงยุทธ เดชะพงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 พิภพ อุ่นคำ  ครู ชำนาญการ
0
11 ฉลอง สุยะวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวรพีพร สมใจ  ครู ชำนาญการ
0
13 นายเกียรติภูมิ กองจาย  ครู ชำนาญการ
0
14 จีรพร กองจาย  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวศานันทินี วงษา  ครู ชำนาญการ
0
17 จักร์ เต็มรัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 จิรวัฒน์ แก่นเรณู  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว  ครู ชำนาญการ
9
148.00
20 วันเมษา แก่นเรณู  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวอชิรญา ธรรมชัย  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 ผ่องพรรณ ไชยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 เรณู กันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสุพจน์ ศรีธนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
26 วรวิทย์ คำหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางอัปสร ราชสมศรี  ครู ชำนาญการ
0
28 ศิริจันทร์ สุทำทาน  ครู ชำนาญการ
0
29 จิตตาภัทร สิทธิยศ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางดวงมณี แสงม่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์ กันธิยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายชัยพร สินันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
88.00
33 นายนัฐวุฒิ จิตรจักร์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสมหมาย กำทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
35 นางจานทองบุญ กลมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 มาธวดี คงธนเชาวน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางผการัฐ สินันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์  ครู ชำนาญการ
0
40 เกษม ปิมปา  ครู ชำนาญการ
0
41 นางบุศกร. กสิผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 กัณฐมณี ปงกองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางดวงเดือน สมศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
45 นายวรายุทธ คงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางนัชชา ทานศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุข  ครู ชำนาญการ
0
48 นางศรีนภา ศรีธนะ  ครู ชำนาญการ
0
49 นายธีรศักดิ์ ทาวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
50 นางสาวพชรวรรณ มณฑา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายภาคภูมิ มณีวรรณ  ครู ชำนาญการ
1
6.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
14