โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่ลาววิทยาคม

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 22 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
14
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
2 น.ส.ตวิษา มูลทาทอง  ครู ชำนาญการ
5
36.00
3 นางนันทภรณ์ เปลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายชัยบุญ วงค์สอน  ครู ชำนาญการ
4
85.00
5 นางรุ่งนภา สดสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 น.ส.นิลุบล ปัญญาทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
7 น.ส.พัชรินทร์ ธรรมยืน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
8 น.ส.อนงค์ศรี กุณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
66.00
9 นางวรรณลี สาวะดี  ครู ชำนาญการ
5
211.99
10 น.ส.กลอยใจ สุทธิทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
11 น.ส.นวพร สมคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางจารีย์ กุณะ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางจีระนันท์ เสมอใจ  ครู ชำนาญการ
0
14 น.ส.อภิญญา จันทร์อิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายไชยวุฒิ มาไว  ครู ชำนาญการ
0
16 นางคำภู วงค์สอน  ครู ชำนาญการ
2
42.00
17 น.ส.พิชญ์รตี ไชยเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
18 น.ส.เดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
72.00
19 นางสุวรรณา มณีมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางธัญญรัตน์ สมศักดิ์รัตนกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 กรรณิการ์ มะโนเรือง  ครู ชำนาญการ
0
22 ดลณพร พรราศรีวัฒนา  ครู ชำนาญการ
2
16.00
23 จนันท์พร กุลจรรยานิธิยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 ประวิทย์ ณ พิกุล  ครู ชำนาญการ
0
25 วิลาวัลย์ ขันทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7