โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

จำนวน 150

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 9 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 11 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 10 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 9 5 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 17 21
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 0 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 12 10 22
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 3 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 53 66 119
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
6
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
5
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
7
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
4
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
12
0
0
0
6 ศิลปะ
3
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3
3
0
0
8 การงานอาชีพ
10
8
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
44
47
28
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสุดารัตน์ สแปรตต์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวณัฎยา ราชคมน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวนุจรินทร์ ลาวนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
5 นายพงค์พัณณ์ จิตต์ปรีดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายเอกชัย แก้วดา  ครู ชำนาญการ
0
7 นายธีระวัฒน์ เทพสุภา  ครู ชำนาญการ
0
8 นายมณฑล ทะริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายฎรินทร์ พุ่มกุมาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
108.00
10 ลดาวัลย์ คำปวน  ครู ชำนาญการ
2
18.00
11 สาวิตรี เทพวิชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายรติภัทร ชื่นใจ  ครู ชำนาญการ
0
13 กรรณิการ์. กาจารี  ครู ชำนาญการ
0
14 วนาลี พัดบางซื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 ชฎาพร ขนทอง  ครู ชำนาญการ
4
24.00
16 นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 รวินท์โชติ สุทะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
18 นายกฤศรัชกร สุทธกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายณรงค์ ทัญญาสัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
21 ชริน ณ พิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
84.00
22 นางสาวโยธกา สุธรรมมา  ครู ชำนาญการ
0
23 นางพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางมัฑนา ธิกันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
25 นางชุติวรรณ บุญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 ชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
27 นางนิโลบล จันทร์สด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวกิตติมา หมั่นคิด  ครู ชำนาญการ
0
30 วัชราพรรณ ปราบหงส์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 สุดลักษณ์ ณ พิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 พงศธร สายใจ  ครู ชำนาญการ
8
102.00
33 มาลัย อินเทพ  ครู ชำนาญการ
2
18.00
34 กฤษณา ปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 ปภาวดี ก๋าเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นงนุช ใจหล้า  ครู ชำนาญการ
0
37 พัชรินทร์ อานุนามัง  ครู ชำนาญการ
4
102.00
38 ปรีดา คำแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
24.00
39 ชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 สมญา ศิรินันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
41 ศิริรัตน์ เจนใจ  ครู ชำนาญการ
0
42 ยงยุทธ์ ใสสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 ศิริพร อภิชาติพรสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
44 นายชวภณ ปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 ศรีสุดา วังนัยกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
46 นางสาววิศรุตา มงคลศิลป์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
47 นางจารุนันท์ ใจจิตร  ครู ชำนาญการ
3
150.00
48 ไพบูลย์ ณ เชียงใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
49 นัฏฐิณีย์ เวียงโอสถ  ครู ชำนาญการ
2
102.00
50 นเรนทร์ฤทธิ์ นันทะสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
51 นายอรรถพล แซ่อึ๊ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาววัลลภา ตัลพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวกนกวรรณ ใจบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 มนาภรณ์ อุ่นบ้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 บุษรา พื้นงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
56 นางหทัยชนก วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายสุวรรณ วงษ์ศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
59 ว่าที่ ร.ต.สุวิชา จิตบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวสุพรรณิการ์ ออนสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายราชัญ วงศ์สอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
87.00
62 นางสุทธิพร ทีฮาน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
63 ปวีณ์สุดา บุญเกิด  ครู ชำนาญการ
0
64 อรวรรณ ขยันงาน  ครู ชำนาญการ
2
12.00
65 อัจฉรา ราชเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 มนัสนันท์ คำตัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 ณภา​ภัช​ ม้า​อุตส่าห์​  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวอิงครัตน์ วัฒนะอรุณรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายวรวิช ชัยก๋า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
71 อภิวัฒน์ ดวงแก้วปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 ศุภกิจ สมศรี  ครู ชำนาญการ
0
73 มณเฑียร มามาตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
74 ว่าที่ร้อยตรีกมล กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาวภาษิตา ชัยศิลปิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 สุริภรณ์ ผดุงโภชน์  ครู ชำนาญการ
0
77 ดอน วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นิศาชล วงศ์นวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 อิสรา ธริญาติ  ครู ชำนาญการ
0
80 ว่าที่ร้อยตรีกิตติ วะราหล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
81 นางอัมพวัน คำรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 เกษร​ เจริญยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวเจนจิรา จิติธรรม  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาววรรณวิษา คีลาวงษ์  ครู ชำนาญการ
2
12.00
85 นางสาวปราญชลี สุดตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
86 นายอรรณพ รูปดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
88 ธีระวัฒิ หมื่นดวง  ครู ชำนาญการ
0
89 นางอัญชิษฐา ตนภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 รุ่งโรจน์ กันทาเขียว  ครู ชำนาญการ
1
0.00
91 นายคมเพชร ราชคม  ครู ชำนาญการ
2
64.00
92 พีรกิตต์ ทอเจือฐิติโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 สุภาพร แก้วจันทร์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
94 ยรรยง มูลงาม  ครู ชำนาญการ
2
24.00
95 ว่าที่ร้อยตรี พีรพล กัลยาไสย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
96 เทวีลดา ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายเศรษฐกิจ บุญเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 ศุภกร เมืองปันโย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 สุรเชษฐ ธรรมโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
100 สุเมธี ไชยวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
101 จันทิมา เตจ๊ะวันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 รัตนา มากสุข  ครู ชำนาญการ
9
52.00
103 กฤษณา ปาเปาอ้าย  ครู ชำนาญการ
0
104 นายสมเกียรติ ชุ่มใจ  ครู ชำนาญการ
0
105 นัทพงศ์ ยะถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายอภิรัตน์ พรสุขพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
1
90.00
107 ภมร อ่องคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายเจริญ สุตาศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
109 นายดุสิต วันวัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายเรวัตท ยุทโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวสุริวรรณ์ พิพัฒนเศรษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
112 นางนันทพร รักนา  ครู ชำนาญการ
0
113 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร์ ตาสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางกนิษฐา ศิรบรรจงกราน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวปทุมวัน สำนึกตน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 ว่าที่ ร.ต. วีรพงศ์ ปินะเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายคมศร ขันตี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นายจักรกริช เมืองหอม  ครู ชำนาญการ
0
119 นายเสน่ห์ สุธรรม  ครู ชำนาญการ
0
120 นางบุญญาดา อินทพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
121 นางสาวณัฐริน ขันธมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวิตรี เทพวิชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
20