โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สันติคีรีวิทยาคม

จำนวน 55

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 0 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 10 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
5
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวชิรพล ศิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายพงษ์ศักดิ์ พรหมเสน  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวธิดารัตน์ คุณธนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวสุชาดา ยอดโมคี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
6 นางสาวล้านนา มาปลูก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวภาริษา เชื้อเจ็ดตน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายคมกริช บุญวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายบุญศรี แก้วดำ  ครู ชำนาญการ
0
10 นายหล่อโจ ยี่บรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาววนิดา ปิงสุแสน  ครู ชำนาญการ
0
12 นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
13 ร.ท.บรรจงฤทธิ์ สุทธสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 สันติ ภูสีคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาววิศรุตา ศรีสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
16 นายยุทธชัย สุปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายณรงค์ฤทธิ์ ปินตาบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายวุฒิพงษ์ แดนช่างคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางจิราภรณ์ เจริญเกียรติ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวธนพร เทพรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวณิชา วัฒนวราห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
1