โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 1 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 12 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
5
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
14
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอรวรรณ ส่งศรี  ครู ชำนาญการ
3
30.00
2 นางสาวภาพิมน สุดงาม  ครู ชำนาญการ
5
80.00
3 อรุณ คงสิน  ครู ชำนาญการ
0
4 พรรณเพ็ญ คิดอ่าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
5 นางสาวเพ็ญศรี ประทีปคีรี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวพวงผกา ไชยชนะ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
7 นางพิมพ์ศิริ พรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางเมธากานต์ ทำมะเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายวัชรินทร์ ศิริมังคลากุล  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอุบลรัตน์ จับใจนาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางศรีบังอร ตุงคศิริวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอุดร บุญต่อ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวนุชนาฏ บุญศรี  ครู ชำนาญการ
0
14 นายอุดร บุญต่อ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวมณฑนรรห์ อุ่นกันทา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
16 นางสาวิตรี จันทสโร  ครู ชำนาญการ
0
17 นายมนตรี นันฝั้น  ครู ชำนาญการ
2
24.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3