โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ไม้ยาวิทยาคม

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 10 12
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
11
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางมลิวัลย์ พรมวงค์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
2 นิศากร โนราช  ครู ชำนาญการ
8
102.00
3 นางพิชญ์สินี สิทธิโน  ครู ชำนาญการ
5
62.00
4 ธัญญาเรศ ก้อนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 ณิศวรา จุลฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
6 นายสุริยนต์ แสนคำรักษ์  ครู ชำนาญการ
7
44.00
7 นางเอี่ยมฤทัย ชุมภูชนะภัย  ครู ชำนาญการ
2
24.00
8 นางสาวรุจิรา คำสุภา  ครู ชำนาญการ
0
9 เรืองเดช ผิวพรรณ  ครู ชำนาญการ
0
10 ธนัฐศุภา อนันต์วรชัย  ครู ชำนาญการ
2
30.00
11 ธัญญารัศมิ์ เพียรชนะ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญ  ครู ชำนาญการ
7
78.00
13 ศิริมาต วนารักษ์  ครู ชำนาญการ
1
36.00
14 พิชญ์สินี สิทธิโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
2