โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นครสวรรค์

จำนวน 180

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 13 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 9 16 25
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 26 38
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 10 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 20 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 3 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 2 10
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 7 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 6 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 47 103 150
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
11
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
10
12
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
18
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
6
6
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
9
9
0
0
6 ศิลปะ
0
5
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
6
0
0
8 การงานอาชีพ
1
7
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
5
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
22
58
69
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายคณิศร์ ฤทธิรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวกิตติญา พรมพรสวรรค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางฉัตรนลิน ชาตินรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางปนิดา นามโสวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายปัญญพจน์ รัตนวิบลูยเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวสุขุมาล จันทร์พุฒิพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวสุพรรณี อภิชัยเอนก  ครู ชำนาญการ
0
9 นายวิชชา ยศอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวอรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวอรลักษณ์ บุรัญบุญดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวจิดาภา สักกายะกรมงคล  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสมพิศ สะบายแท้  ครู ชำนาญการ
0
15 นางกุศล กลั่นด้วง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางลักษิกา เหลืองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางปริศนา ชูพินิจ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางมะลิวรรณ์ มัญจาวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสุพจน์ อนุตรพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางกฤษณา พุทธชาติ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางอมรมาต พูลเปี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางอัจฉรา เมณฑ์กูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางรัชนี บุญค้ำ  ครู ชำนาญการ
0
25 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางจุฑามาศ แสงประทีปทอง  ครู ชำนาญการ
0
27 นางพูลสุข กฤชเฟื่องฟู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายทองหล่อ จันทร์เปีย  ครู ชำนาญการ
0
29 นายปรีชา ชิโนเรศโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางพรพรรณ จิตราทร  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสุรีย์ จันทร์เปีย  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสำราญ อินทรประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นายวสันต์ วิสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางแฟรี ธีระวัฒนสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายเชาว์ ภู่จำรูญ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสุวรรณี คำจริง  ครู ชำนาญการ
0
37 นายธนิต ภู่มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางปราณี ดิษเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวดาระณี พัฒนศักดิ์ภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายก้อง ดิษฐเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นายมีทวน สมบัติบัน  ครู ชำนาญการ
0
44 นางจินตนา สมศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายราชันย์ ชัยศุภสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 ว่าที่ร้อยตรีรัตพล ก้อมน้อย  ครู ชำนาญการ
0
47 นายชูเกียรติ สุราภา  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวมณินาถ บุญเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสัมพันธ์ สมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายปัญญา จันทร์รักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางณัฐกานต์ ติยะสัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสุธิดา อภัยภักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางญานี อนันตอาจ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางกาญจนา พรหมนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวอโณทัย สินธุรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
56 นางภภัสสร เสืออุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางณฐนันท์ หล่อสมฤดี  ครู เชี่ยวชาญ
0
58 นายสุรินทร์ ดำรงโภวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
59 นายปณต หมีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวจริญญา แสงประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวจรรยา พูลเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายบุญทอม วุฒิกมลปรีดา  ครู ชำนาญการ
0
63 นางอรกัญญา คุ้มนาคนพคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายมานพ ทองเกษม  ครู ชำนาญการ
0
65 นายอนุวัตร วินัยพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางปิยรัตน์ ต่วมชะเอม  ครู ชำนาญการ
0
67 นายสมาน สุขสุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
68 นายทัศนัย ชำนาญเพชร  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวเบญญาภา คูณสระน้อย  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสิริขวัญนภา อุตมโชติ  ครู ชำนาญการ
0
71 นายนครชัย บุญเป็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายทวีวัฒน์ อุดมพรวัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
73 นายบัณฑิต กาละภักดี  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวพิมพ์ลดา ยาสมนึก  ครู ชำนาญการ
0
75 นายวัชรพงษ์ แก้ววัชรรังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางนงลักษณ์ แพงเรือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวกนกพร บุญนวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางนาฏยา ฉายเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวสุนันวดี ทองแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางธนพร ยมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวสายฝน เชียงสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวณัฐิดา วงษ์สายตา  ครู ชำนาญการ
0
83 นายสมัย จันทร์เหลือง  ครู ชำนาญการ
0
84 นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายสมจิตร ใจยพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางอาทิตยา พรหมแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
87 นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดช  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวชมพูนุท อ่อนเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายชุมพล นันทโชติติการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวเกษศิรินทร์ เซ็นบัว  ครู ชำนาญการ
0
92 นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางเพชรา บัวเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางนิตยา หมั่นกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมณ์  ครู ชำนาญการ
0
98 นางพนารัตน์ จิวสืบพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสาวสุวรรณี เนินทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางทิวา เกษมศุภกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 สิบเอกจเร สิงห์น้อย  ครู ชำนาญการ
0
103 นายดนัย เชื้อสกุล  ครู ชำนาญการ
0
104 นางสาวศรัญญา เกษชนก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางวิไลพร มงคลปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวสุภัทรา ชะรัดรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางสุภาพร พะยิ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางสาวกฤษณา บุญชื่น  ครู ชำนาญการ
0
109 นายอำนาจ จันทร์อิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางสมพิศ สิทธิพิสัย  ครู ชำนาญการ
0
111 นางสาวจารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางพัชรินทร์ ทิพย์เมืองพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นายสามารถ สุขเกษม  ครู ชำนาญการ
0
114 นางสาวสุชาริณี ปันก้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวอาจรีย์ โพพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวสมัชญา พานรอด  ครู ชำนาญการ
0
117 นางสาวกัลยารัตน์ รักภูธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางชุลีภรณ์ กลื่นชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นายธนพงศ์ หมีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวอาภาภรณ์ ปานมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางอัชรี รัตนวราหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นายอดิศร คงเอม  ครู ชำนาญการ
0
123 นางสาวสุภัทรสินี ทิพรังศรี  ครู ชำนาญการ
0
124 นางรจนา ด้วงชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางสนอง ชนิดสะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
126 นางเสาวรส แขวงนคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวอาทิตยา แดงทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางวัชรา ญาณปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
129 นางศศิธร เกิดทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางกัญญารัตน์ ฉิมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นายธิติพงศ์ มาสี  ครู ชำนาญการ
0
132 นางนุจารี สุขีเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นางอังคณา เส็งเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางพรลภัส ทองชุบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร์  ครู ชำนาญการ
4
30.00
137 นายกฤตนัน ลักษณานันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นางวราภรณ์ ศรีเรืองพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางสาวชยาภา พุ่มสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางวารุณี เกลี้ยงเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นางสาวปิยะธิดา พัฒนสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางอัญชัน เรียนมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นายธรร เพ็งผจญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นายสุชาติ อิ่มอยู่  ครู ชำนาญการ
0
145 นายภัทรกร มิ่งขวัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางวราภรณ์ ศรีดาวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 นายวิทยา โกวิโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นางสาวปุญชรัสมิ์ สนธิรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นางสาววราภรณ์ คงหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางปิยะนุช ชัยขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
13
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
12
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
10
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
10
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
69