โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พยุหะพิทยาคม

จำนวน 51

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 27 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
9
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิกานต์ ศรีวิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางศรุตา อากาศสุภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม  ครู ชำนาญการ
0
4 นายสุรชัย บัวหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนงค์ลักษณ์ จอกสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจันทร์เพ็ญ คำชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวเบญจมาศ สีทา  ครู ชำนาญการ
0
8 นางผุสดี หรั่งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวิญญรัตเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวศิริพร จันทะกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวอารีย์ คำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางเพ็ญนภา พิลึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายพิชัย กีรกมลชัย  ครู ชำนาญการ
0
15 นางปุณฑริกา ชื่นชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวรพรรณ จินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาววิไลพร ยมนา  ครู ชำนาญการ
0
19 นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
23 นางอาริตา ชำนาญไพร  ครู ชำนาญการ
0
24 นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายมานพ เกตุวราภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายวิสนุ หรั่งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางจุฑามาศ พจน์ไพเราะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสระ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางวิภาดา กลิ่นด้วง  ครู ชำนาญการ
0
31 นายทัศเทพ แช่มเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวปราณี เปาจีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายนิคม บุญเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เพียรกสิกรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวนิศานาถ ปรียาจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
21