โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เขาทองพิทยาคม

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 14 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
6
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายดิเรก พูนศรีไทย  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสุธีรา หลวงอภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางรัชนา เทียนบูชาธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุภาณี เนื่องสิทธะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางจิระนันท์ ยอดนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางทองคิด ฤทธิรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาววรรณวดี กุศลสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวสุมาลี ดำรงไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสิริรดา อินทร  ครู ชำนาญการ
0
10 นายสมศักดิ์ เหล่าเนตร  ครู ชำนาญการ
0
11 นางปราณี สละทองอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวปิยมน ด้วงอิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางบุญรอด แก้วจรูญ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวหทัยกนก ขลิบปั้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายณัฐพล ภู่ตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวพิชญาภา คงหอม  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวอุมาพร คะระนันท์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9