โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปางมะค่าวิทยาคม

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 0 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 11 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
5
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวาสนา อินทะเรืองศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
2 นายประทีป ขันกสิกรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสุรชัช เมฆประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกมลรัตน์ ช่างตีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
6 นางสาวเพียงตะวัน นกน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
32.00
7 นางเนาวรัตน์ ช้างน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
8 นายอำนาจ ขอนแก่น  ครู ชำนาญการ
0
9 นางฐิติมา โพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการ
4
58.00
10 นางสาวกชกร ข่มพิษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางศรีแพร ศรีสุพัฒนะกุล  ครู ชำนาญการ
0
12 นายพันธมิตร แตงอ่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
115.00
13 นางวิระพันธ์ จันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
14 นางสาวฐิตารีย์ พรมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
15 นางสาวช่อเอื้อง ธรรมศักดิ์  ครู ชำนาญการ
2
8.00
16 นางสาวฐานิดา โคสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นายโยคริน ทองคุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6