โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 36 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ระหานวิทยา

จำนวน 61

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 13 23 36
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
5
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
7
18
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจิระพันธุ์ เกลี้ยงล่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวปรีชญา สุขมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายฐานันดร์ แย้มนิล  ครู ชำนาญการ
0
5 นายวิทูล บินชัย  ครู ชำนาญการ
0
6 นางอุไรวรรณ อุดมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวันวิสา พวงสุมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวิไลพร พฤกษชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสุรัตน์ อิ่มเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายครองรัชต์ พฤกษชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาววิไล มาลาหอม  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาววันแรม หมอนอิง  ครู ชำนาญการ
0
13 นายนพพร แจ่มหม้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายไพโรจน์ สิงห์โต  ครู ชำนาญการ
0
15 นางทัศนีย์ จันทร์หา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางนงนุช พระเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายคมศิลป์ ขันลุย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายจรูญ สารสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายผดุงเกียรติ แสนทวีสุข  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวนนทพร อรรถาวีย์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายนพดนัย ผ่องจิต  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวมรกต ทับโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอรวรรณ อุดมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวคณัสนันท์ ภูมีสัตย์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพร  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวเอื้อมเดือน คุ้มแสง  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสมฤดี ศรีระวัตร  ครู ชำนาญการ
0
30 นายยศศักดิ์ สุขเกษม  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวศศินันท์ ประมูล  ครู ชำนาญการ
0
32 นายอนุกร ชั่งเกวียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางพิมพ์พิชญา พงษ์ก่อสร้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวนันทรัตน์ ทองดีวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
35 นายกิตติพงศ์ จิตเจริญกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
0