โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 134 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 145 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -11 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เฉลิมขวัญสตรี

จำนวน 227

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 18 18
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 17 21
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 24 34
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 15 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 27 29
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 4 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 4 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 8 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 24 121 145
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
14
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
5
13
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
11
19
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
11
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
13
10
0
0
6 ศิลปะ
3
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
3
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
23
41
81
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพัชยา สิทธิวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายธเนศ อินเมฆ  ครู ชำนาญการ
5
30.00
3 นางสาวอมลวรรณ คำสีสังข์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
4 นางบุบผา ยันอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
5 นางสุพิชญา พุ่มไสว  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
64.00
6 นางสาวอมรรัตน์ เมืองจันทร์  ครู ชำนาญการ
5
56.00
7 นางสาวเพื่อนจิต สิงห์เผ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
106.00
8 นางวรุณยุพา ขยันกิจ  ครู ชำนาญการ
5
50.00
9 นายยุทธการ ศรีมาชัย  ครู ชำนาญการ
1
70.00
10 นางสาวรัชฎา แตงตรง  ครู ชำนาญการ
4
154.00
11 นางตะวันฉัตร ด้วงสั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวรัตนา สุขาวห  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
13 นายภัทรดร มั่นยุติธรรม  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุล  ครู ชำนาญการ
5
30.00
15 นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
124.00
16 นายวิเชียร เซี่ยงว่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
17 นางทรงศรี วาณิชย์เจริญชัย  ครู ชำนาญการ
2
12.00
18 นางสาวพีรดา บัวกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
19 นายสมบัติ วัฒนากุล  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวพัชญาภา จันทรวงศ์  ครู ชำนาญการ
3
20.00
21 นางสาวศุภนิดา ทองหยิบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
40.00
22 นางสาวพรพิมล สาริการินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
14.00
23 นายนิธิกร แทบศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
28.00
24 นางวันเพ็ญ ตาริยะ  ครู ชำนาญการ
4
48.00
25 นางสำเนา แก้วดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
26 นางสาวเมตตา บุญประสพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
72.00
27 นางมลิวัลย์ บุญดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
30.00
28 นางสุภาพรรณ์ วิริยะรัตนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
21.00
29 นางสาวศิริวรรณ ฉิมแย้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
70.00
30 นางสาวอภิญญา ม่วงแพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
87.00
31 นางมาลินี นาทธนนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
156.00
32 นางสมลักษณ์ บุญโห้  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
41.00
33 นางจันทนา ศิลปศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
83.00
34 นางสุธีรา เฟื่องปรางค์  ครู ชำนาญการ
3
33.00
35 ว่าที่ร้อยตรีสามารถ วนาธรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
168.00
36 นางวันเพ็ญ วาณิชยพงศ์  ครู ชำนาญการ
3
30.00
37 นางวัชรี วงศ์ปัญญา  ครู ชำนาญการ
3
36.00
38 นางนฤมล คิดเห็น  ครู ชำนาญการ
5
38.00
39 นางผกามาศ บุญเผือก  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
38.00
40 นางสายชล วนาธรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
41 นางสาววิมลรัตน์ หาญณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
66.00
42 นางสุพิน ฟองจางวาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
43 นางสาวมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
147.99
44 นางสาวยุพิน แป้นแอ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
45 นางอรดี มานักฆ้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
80.00
46 นางสาวสุภัค ฟักเงิน  ครู ชำนาญการ
2
64.00
47 นายวีรยุทธ แก้วแสงจันทร์  ครู ชำนาญการ
4
56.00
48 นางจันทิมา ประสงค์มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
49 นางเดือนเพ็ญ เม้ยกำเนิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
50 นายอานนท์ มากมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
70.00
51 นายวันชัย ยมมา  ครู ชำนาญการ
5
60.00
52 นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
123.00
53 นางรัตนา พ่วงประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
54 นางสุพัตรา ญาณวโร  ครู ชำนาญการ
2
156.00
55 นางสาวอภิชนาฎ มีประกอบ  ครู ชำนาญการ
2
153.99
56 นางสาวนิฤมล วรสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
5
96.00
57 นางฉวีวรรณ ศรีนาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
58 นางฉวีวรรณ มากมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางอารีรัตน์ รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
60 นางสาววันเพ็ญ ม่วงสีเมืองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
114.00
61 นางอินทิรา ดาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
62 นางศิริลักษณ์ เกษประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
5
68.00
63 นางสาวจันทร์แรม ม่วงสวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
35.00
64 นางสาวสรารีวรรณ ภู่แขวงแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
65 นางสาวกัลชณาณิช ยามสุข  ครู ชำนาญการ
5
56.00
66 นางยุเพียร อ่อนสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
16.00
67 นางสาวศิริกัญญา แพนคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
84.00
68 นางสาวอรพรรณ จันทนามล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางนิตยา ชื่นอารมณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
70 นางสาวภคพร พัวพัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
71 นางสาวขนิษฐา เอมห้อง  ครู ชำนาญการ
0
72 นางวัฒนา ตรงสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
30.00
73 นางสาวธิดารัตน์ อินปาต๊ะ  ครู ชำนาญการ
3
82.00
74 นายกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัย  ครู ชำนาญการ
2
12.00
75 นางสาวศิริรัตน์ เจษฎาวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
76 นางสาววีริยา ศตสังวัดสร์  ครู ชำนาญการ
5
40.00
77 นางสาวสุภาภรณ์ ภูพวก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
24.00
78 นายชาติ เจริญชัย  ครู ชำนาญการ
4
48.00
79 นายอดิเรก อ่อนช่างเหล็ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
66.00
80 นางสุทิสา จันทะคุณ  ครู ชำนาญการ
2
114.00
81 นางสาวสุภาวดี สุขกมลธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
82 นางสาวยุพิน จิตรกำเหนิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
83 นางเนาวรัตน์ ประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
60.00
84 นางสาวกีรติกาญจน์ ไชย์หิรัญญากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
85 นางสาววิกัญญา วงศ์พุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
90.00
86 นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
58.00
87 นางสาววิลาวรรณ ภูมื  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
64.00
88 นางปนัดดา ชัยชราแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายจรัญ หนองหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
90 นางสาวพรพรรณ เดียวสุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
91 นางลลิตา ประวันเตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
92 นางพัชจิราพร รุ่งแจ้ง  ครู ชำนาญการ
2
80.00
93 นางนิภาพร ไทยหล่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
88.00
94 นายสุรศักดิ์ มีโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
95 นางณรัก มั่นนุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
22.00
96 นางสุนันท์ หนองหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
66.00
97 นางสาวชลาธร วิเชียรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
125.20
98 นายเอกพงศ์ เบญจกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
96.00
99 นายภาณุพงศ์ ศรีสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
100 นางสมคิด ทองม่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
19
368.00
101 นางสาวภัทรชมน คำป้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
102 นางสาวอุทัยวรรณ แสนอุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
134.00
103 นางศุภจิตรา สุทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
63.00
104 นางอรพรรณ ภู่เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
105 นางสาวนิตยา ทองทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
106 นางสาวสิริพร ศิลปกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
107 นางปฐมาพร แสงอาทิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางสาวพัณณ์ชิตา มีบุญ  ครู ชำนาญการ
1
40.00
109 นางสาวนิษฏาพร พรหมวัชรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวธีรนุช เรียงคำ  ครู ชำนาญการ
5
135.99
111 นางสาววัชรี มะโพงเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
29.00
112 นายเลิศพันธุ์ พิษณุวรรณ  ครู ชำนาญการ
3
28.00
113 นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
54.00
114 นางสาวธรารัตน์ ทับทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
115 นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวปุญญิศา พิมพ์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
36.00
117 นางสาวมาริสา ทรัพย์โฮ้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
138.00
118 นางดารากูล บัวสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
56.00
119 นางกติกา พระงาม  ครู ชำนาญการ
5
64.00
120 นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
3
116.00
121 นางมยุรี เซนักค้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
122 นางสาววาสนา แย้มเสาธง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
32.00
123 นางสาวพนินทร สังข์แป้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
124 นางสาวโสภิดา แดงเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
128.00
125 นางสาวสุรีวัลย์ สงวนให้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
126 พัชราภา นาคคล้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
127 นางจิราพร มาพริก  ครู ชำนาญการ
2
18.00
128 นายบวร สุดาจันทร์ทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางสาวภาพตะวัน คัชมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
130 นางนฤมล พันธุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
52.00
131 นางวัชราภรณ์ อินตาถึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางสาวนิตยา ทองทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางสาวเหมือนจันทร์ คำหมอน  ครู ชำนาญการ
0
134 นางสาวสุกัญญา จันทรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางสาวอรทัย พาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
11
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
11
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
9
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
10
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
7
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
11
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
76