โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 34 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางกระทุ่มพิทยาคม

จำนวน 51

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 25 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
3
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
5
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
16
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชวลิต สุขคล้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวพรพรรณ จันทร์วงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายไชยรัตน์ สุจริต  ครู ชำนาญการ
1
8.00
4 นางเตือนใจ สัจจวิมลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
5 นางปภานันท์ พัสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
58.00
6 นายรุ่งโรจน์ เมฆนันทไพศิฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์  ครู ชำนาญการ
2
48.00
8 นางสรัญญา ชำนาญผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
9 นายทรงวุฒิ ดำมินเสก  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวเพียงขวัญ บัววังโป่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
11 นางศรัญญา การะเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
33.00
12 นางนพรัตน์ พ่วงบุใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
13 นางสาวกษิรา สังข์นวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
52.00
14 นางทองดี โรจวัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวพัชรี กลิ่นบุญ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางธัญพร ธมลพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวบุษบา เพ็งผ่อง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวกานต์พิชชา จูชาวนา  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวจิตราพัชญ์ คงสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
172.00
20 นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
84.00
21 นายวราวุฒิ โพธิ์เงิน  ครู ชำนาญการ
0
22 นายชลธี แสวงทอง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายปรีชา ยืนยาว  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวศิริขวัญ มูลชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวกัลยาณี เจ็กท่านา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
72.00
26 นางสาวประภาวัลย์ มั่นใหญ่ชัยโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางพิมลรัตน์ อ่ำอยู่  ครู ชำนาญการ
1
7.00
28 นางสาวศรีทัต ภู่นิยม  ครู ชำนาญการ
2
64.00
29 นายสรายุทธ ชัยชราแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
30 นางสาวนิภาพรรณ ทองสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวสุณีวัลย์ อุดมวงศ์  ครู ชำนาญการ
2
48.00
32 นางสุชิรา ใสไหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
92.00
33 นายศุภชัย จันทพันธ์  ครู ชำนาญการ
1
84.00
34 นางศิริพร พัวศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
11