โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 144 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 150 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กัลยาณีศรีธรรมราช

จำนวน 224

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 10 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 16 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 22 33
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 12 20
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 25 27
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 6 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 10 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 41 109 150
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
10
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
4
12
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
16
11
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
7
10
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
12
10
0
0
6 ศิลปะ
1
2
7
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
5
0
0
8 การงานอาชีพ
4
7
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
3
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
24
52
74
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวรรณา คงแป้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวอุไรวรรณ จันทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวอาริสา ใจห้าว  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางกชนิภา พานิชกุล  ครู ชำนาญการ
0
7 นางธมลพรรณ เดชนุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายจัตุพงศ์ ศุภศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสุจิตรา สุวรรณบรรจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวรวมพิศ ภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวิชาญ เพ็งสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาววรรณา สรวงพนากุล  ครู ชำนาญการ
0
14 นายจรัส อิฏฐผล  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสุมณฑา มีสุนทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสังคีตทิพย์ สุทธิ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางบวร ทองเพ็งจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายโกมล วุฒิมานพ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางนิลวรรณ กลีบแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
20 นางมยุรี ถาวระ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางมาลัย สงพุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
22 นายจงรักษ์ ธรรมมิกะกุล  ครู ชำนาญการ
0
23 นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายบุญนำ สว่างภพ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางผาสุข ถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางภาวิณี ชัยสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางระพีภรณ์ ทองเชิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางจิตประภา ศักดามาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางบุษบา มณีโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด  ครู ชำนาญการ
0
32 นายธีรนันท์ เรืองอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางกฤติยา หนูวุ่น  ครู ชำนาญการ
0
34 นางชญาณดา ชญาคุณนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายสมพร พันธุ์พิทย์แพทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสุภางค์ ธรรมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสุดใจ จันทร์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
38 นายสมเกียรติ เสนานัย  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวนุชนาฎ ชูจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
41 นายสมเจตน์ เจนการ  ครู ชำนาญการ
0
42 นายพัฒนศักดิ์ คงเสน  ครู ชำนาญการ
0
43 นางอรัญญา สังเส้ง  ครู ชำนาญการ
0
44 นางขัตติยา เจนการ  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาววาณี บุญพิศ  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางวิภาพร แก้วกำเหนิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางอาภรณ์ จันทรมงคล  ครู ชำนาญการ
0
49 นางกุหลาบ โกฏิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสุพิศ บุญฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางจิราภรณ์ สุขสมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
53 นายมนตรี คงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายนิวัตร ชูแสง  ครู ชำนาญการ
0
55 นายสุบรรณ เดชเชียร  ครู ชำนาญการ
0
56 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสุดใจ วิเศษสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางดวงพร แซ่แต้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางปัทมา จรเด่น  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวอ้อมใจ พรหมรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
61 นางพิมพา แก้วจำนงค์  ครู ชำนาญการ
0
62 นางนัฐกานต์ พรมประถม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางอินทิรา วัชรศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวสุพร ศรีชาเยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายจำนงค์ ซ้ายหุย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางศุภวรรณ อาวุธเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายศิวพล พงษ์สมุทร  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสายใจ สังข์บัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางรติกร เส้งสุ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายสุภาพ มั่นวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
71 นายสมชัย มุขดาร์  ครู ชำนาญการ
0
72 นายชำนาญ ไชยศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางฉวีวรรณ ไชยศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นายโสภณ ภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายธเนศ หาญใจ  ครู ชำนาญการ
0
80 นางชญานิศ คงหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางจิรนันท์ ทองขาวบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางพวงเพ็ชร์ ขุนชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางพวงผกา โชติวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาวพัชรี ปานอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายอรุณ ไชยวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
87 นายชำนาญ นาคินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางทรงศรี นาคินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด  ครู ชำนาญการ
0
90 นางกฤษณา วุฒิศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางพัชรี ขวัญสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสาวกัญญา โอมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวคุณัญญา แพรกเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางอารีย์ ถังมณี  ครู ชำนาญการ
0
96 นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางสาวอรวรรณ หนูคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางพยอม ฤทธิชาญชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสุรีพร ทองนุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาวภัทรญาดา ไชยฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางสุจิตตรา จันทรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางจรรยนาถ คำนวณ  ครู ชำนาญการ
0
104 นางบุปผา พิกุลทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวจรสวรรณ จันทร์เรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวณัฐวีภรณ์ มาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวทิพากร แสงระวี  ครู ชำนาญการ
0
111 นายวิทยา ชุมหล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายคมสันติ คงเส้ง  ครู ชำนาญการ
0
113 นางสุนันทา วงศ์เมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางกาญจนา อิทธคาม  ครู ชำนาญการ
0
116 นางเจตนา พิศบุญ  ครู ชำนาญการ
0
117 นางสุจินันท์ ศรีเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นายราชัน โกศัลวิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นายสมคิด ชูโชติ  ครู ชำนาญการ
0
120 นายสุธา หนูประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา  ครู ชำนาญการ
0
122 นางพัชรี ชูกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางขวัญฤทัย วัฒนกุล  ครู ชำนาญการ
0
124 นางนุชนารถ เปียแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นายศักดิ์ นนทเภท  ครู ชำนาญการ
0
127 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางเนาวรัตน์ เรืองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นายธีรวุฒิ เกตสัตปัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวเบญจพร ย่านวารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสุมณฑา ศิลาพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
133 นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 ว่าที่ ร.ต.พิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางเบญจพร คีรีพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางกาญจนา คงเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางฐายิกา บัวผัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นายเดชา หนูมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางสัจจา ศิริวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นายเกรียงไกร สิทธิพงศ์  ครู ชำนาญการ
2
24.00
142 นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นางมารศรี ศรีไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
145 นางขวัญกมล จันทระคูณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
10
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
15
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
10
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
7
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
 
รวม
75