โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

จำนวน 93

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 7 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 13 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 7 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 7 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 0 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 15 45 60
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
11
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
13
24
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปิ่นอนงค์ แสงมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายถาวร พันธนียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวพรรณวดี ช่วยคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
4 นางพรรณี อินทรปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวประภาศรี ธานีรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวกรรณิกา แสงระวี  ครู ชำนาญการ
0
7 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรณ  ครู ชำนาญการ
0
8 นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางขวัญตา วรรณรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายชญานิน ธรรมประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางศุทธวีร์ ตันอุ๋ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางทสภร มั่นวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวสัณฐิตา ชิณวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย  ครู ชำนาญการ
0
18 นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางปวิตรา แดงวิไล  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
134.00
20 นางนุชสรา นาคัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางพรพิมล เรืองเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางปรีดา เปาะทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางเรณู รักดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
130.00
26 นางสาวเสาวนีย์ บุญแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
27 นายนิเวศ หวายนำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
60.00
29 นางสาวกุสุมา เชาวลิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางมณฑิรา วัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสุภรณ์ คงนก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
54.00
33 นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
35 นางวีณา ทองขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
56.00
36 นางถนอมศรี รักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวโสภา ทองประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายฉัตร์ติวัฒน์ ปรีดาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
39 นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
56.00
40 นางวิภาวี บุญฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวกุลธิดา ขันสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวญาณิศา แดงงาม  ครู ชำนาญการ
9
282.00
44 นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวสุรีพร บัวแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายภานุวัฒน์ ทองวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางรุ่งนภา มะสะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
49 นางฐิติมา ทิพย์มโนสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางรัตดาวรรณ์ ไชยชนะ  ครู ชำนาญการ
0
51 นายศิริพงษ์ ศรีสุวรณ  ครู ชำนาญการ
0
52 นางวรรณนิษา ขุนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี  ครู ชำนาญการ
0
54 นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวอาภรณ์ รับไซ  ครู ชำนาญการ
0
56 นางบุปผา สวนจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี  ครู ชำนาญการ
0
58 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
59 นายจำนงค์ กุญชรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
23