โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 42 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 44 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 8 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 11 33 44
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
4
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
2
0
0
0
  รวม
13
16
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจิราภรณ์ จุติโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายวันชัย ชะอุ่มดี  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวอำภา พิมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสุภาวดี สุริยผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวบุญญารัตน์ มีฮิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางอัญชัน ไชยรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายภณ เพ็งสกุล  ครู ชำนาญการ
0
8 นางยุพดี กำจรฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาววันเพ็ญ ขุนราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายณรงค์ เที่ยวแสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจรรย์ธน เดชเดโช  ครู ชำนาญการ
0
12 นางจิตรลดา อุ่นประเดิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายชูศักดิ์ พิศแลงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายทรงพร ทองนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวปิยะรัตน์ นาคสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางพีระพันธ์ เที่ยวแสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายพิชากร โสตทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางชุลีพร หมันเร๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางอาภรณ์ มัชฌิกะ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางจุฬารัตน์ ศรีจำนอง  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสุกัญญา ชุมพล  ครู ชำนาญการ
0
22 นางช่อทิพย์ ทองไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนภาพร จงกล  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชย์กุล  ครู ชำนาญการ
0
25 นางพะงาลักษณ์ จาง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวนุชนาฏ บุญราศรี  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวณัฏฐณิชา สินทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางจิตตรา รัตนบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางพนาวรรณ สิริกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางวาทนันท์ พรหมดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวจนิสญา อินทระ  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสุทิน กิจจะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายสุฤทธิ์ มหรรณพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางวันเพ็ญ บุญศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวนิตยา พิทักษ์คชวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 อุไรวรรณ บุญเนือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายเกรียงไกร ดวงพาพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางปราณีต วัฒน์ฐิยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
40 นายศักดิ์ชัย ดวงน้ำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 วิไลลักษณ์ ปลอดเถาว์  ครู ชำนาญการ
0
42 นายเกษม โชติวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
15