โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขุนทะเลวิทยาคม

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 11 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
8
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
2 นางนภวรรณ คงอินทร์  ครู ชำนาญการ
4
48.00
3 นายจรัญ อินทมุสิก  ครู ชำนาญการ
0
4 นางประยูรศรี คงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
84.00
5 นางสาวอรอุมา เทียนิระมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
6 นางสาวนภาพร หนูสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
7 นางลัดดาวัลย์ แก้วสองดวง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสุวรรณา หัตประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
11
132.00
9 นางสาวจิตรา เภรีพาส  ครู ชำนาญการ
1
16.00
10 นายจารุวัฒน์ เขียวกุ้ง  ครู ชำนาญการ
5
162.00
11 นายวงศกร พรหมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
98.00
12 นางสาวณิชปัทม์ พันธุรัตน์  ครู ชำนาญการ
2
106.00
13 นางสาวภารดี หิรัญประจักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
176.00
14 นางสาวกนกวรรรณ เกือกแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นิวัฒน์ ใบธน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5