โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กะปงพิทยาคม

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 11 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
5
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปฏิมา เจริญทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางนิติมา คำกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวนภาพร นวลแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
4 นางขวัญตา สกุลสอน  ครู ชำนาญการ
0
5 นายชาคริต พลสมัคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวปารณี เพชรสีม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวงามชื่น รัตนชัย  ครู ชำนาญการ
0
8 นายสรภัส คงพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายธวัชชัย มั่นใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวฝาติหม๊ะ และเหย็บ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายอารัณ นิลอินจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายจักรกริช สันซัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวจารุวรรณ แซ่หลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวทิพภาพร แสงปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวภัศรา สัจจารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวธัญชนก ครองยุติ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3