โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 68 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 67 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดีบุกพังงาวิทยายน

จำนวน 110

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 7 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 10 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 6 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 10 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 3 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 5 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 47 67
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
8
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
6
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
3
1
0
0
6 ศิลปะ
2
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
7
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
28
32
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายประสิทธิ์ สะไน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
2 นายสมชาย สุทธจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
96.00
3 นางสาวศศิธร นาคสง  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวจิราวัลย์ อินทร์อักษร  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสหัส เสือยืนยง  ครู ชำนาญการ
0
6 นายธันวิน ณ นคร  ครู ชำนาญการ
0
7 นางพูนสุข ถิ่นลิพอน  ครู ชำนาญการ
0
8 นางจิราภรณ์ เสรีรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางจริยาวดี เวชจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายอรรถวุฒิ หลีน้อย  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวจุรีรัตน์ ลิ่มศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางเสาวลีย์ จันทร์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายพิพัฒน์ ไชยชนะ  ครู ชำนาญการ
0
14 นายศุภชัย วุ่นดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางประภาพร อุดมผลชัยเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวชนิตา รัตนบุษยาพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางผกาวรรณ โชติวัฒนาการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางกนกวรรณ ณ นคร  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวพรพิมล เจริญการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางดวงกมล เพ็ชรพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางจิตติพร ถวิลการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวลภัตสนันท์ บำรุงวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวราศรี อนันตมงคลกุล  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวยศยา ศักดิ์ศิลปศาสตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางเพ็ญแข หวานสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวจันทิพา ประทีป ณ ถลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางเขมษิญากรณ์ อุดมคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวกานต์พิชชา ปากลาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวกนกรัตน์ อุ้ยเฉ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางอุทัย รักษา  ครู ชำนาญการ
0
31 นางพนิดา ค้าของ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางพวงทิพย์ ทวีรส  ครู ชำนาญการ
0
33 นางดาริน ทรายทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางอุรา เสนาเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายณณัฐพล บุญสุรัชต์สิรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายนพรัตน์ ย้อยพระจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
37 นางณิภาภรณ์ ไชยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางชมทิศา ขันภักดี  ครู ชำนาญการ
0
39 นางจุไรรัตน์ สวัสดิ์วงศ์  ครู ชำนาญการ
0
40 นายนิมิตร สุสิมานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวธนิษฐา ยงยุทธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสุมณฑา เกิดทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวพิมพ์จันทร์ สุวรรณดี  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสุนิษา จินดาพล  ครู ชำนาญการ
0
45 นายรชต ปานบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายชาคริตร์ เพิ่มพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวอรชา ชูเชื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวรัชฎาพร สุวรรณสาม  ครู ชำนาญการ
0
49 นายบุญฑพ เลี่ยนจำรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวศศิธร มีชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายสุพัตน์ เจริญฤทธื์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวประภัสสร โอจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
53 นายเจนสกนธ์ ศรัณย์บัณฑิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวปาณิสรา มงคลบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ  ครู ชำนาญการ
0
56 นายศุภวุฒิ อินทร์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวสุดาทิพย์ ยกย่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายสมชาย เจริญฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
59 นางจารุวรรณ ส่องศิริ  ครู ชำนาญการ
0
60 นายวรานนท์ ภาระพฤติ  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวชนิกานต์ สวัสดิวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
62 นายเพลิน โอรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาววีณา คำคุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางวาสนา สุทธจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายจรุง บำรุงเขตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวนุชรีย์ หัศนี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
112.00
67 จตุรวิทย์ มิตรวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางจิราภา ศรันย์บัณฑิต  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13