โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 40 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีพังงา

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 6 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 6 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 28 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
4
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
4
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
15
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอภิญญา ชุมอักษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวเพ็ญรัศมี ศรีบุรุษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี  ครู ชำนาญการ
4
64.00
4 นางสาวนวหทัย หิรัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวทัตพิชา เมืองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายจรินทร์ เสียงหวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอุไรวรรณ สระกระวี  ครู ชำนาญการ
0
8 นายสิขเรศวร์ จันนุสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวอุดมพร กะเตื้องงาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
10 นายวรเทพ แก้ววิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางรักษิณา อุดมเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอนันต์ สุดประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางนิภา วิศาล  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวสุภาพร หวันเหยบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวปาริฉัตร ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกฐิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางเพชรรัตน์ หุนเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวภัทรพร วัชรโชติ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางชุติมา จันทร์เทพ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางชูศรี ภู่ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
22 นายอนันต์ ชโลธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
54.00
23 นายอัฐกาล ย้อยพระจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายซามูเอล นุ่นทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสารภี พลพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี  ครู ชำนาญการ
4
64.00
29 นายพีระศักดิ์ โกมลานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายเสริมพล แก้วขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางอุษา ขมักการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสโรชา ลิ่มจู้หม้อ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวอภิญญา ชุมอักษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสุดารัตน์ พึ่งผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวพัชชา กำมะเริง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายศักดิ์ระวี ไชยขันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
12