โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 34 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

จำนวน 63

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 6 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 3 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 19 33
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
1
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
17
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชาลี ตักเตือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวศมลวรรณ บุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวอารุณี กาเดร์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอุษณีย์ ภูตานนท์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวปรียาภรณ์ แสงอรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายพงษ์ศักดิ์ สองแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวดุสิดา โพธิ์ทองคนอง  ครู ชำนาญการ
0
8 นายสิทธิชัย สิมสกุล  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวน้ำฝน ศุภนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวสุธาสินี ส่งศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวนันทิยา พงษ์ศิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาววรพรรณ ตะเคียนทอง  ครู ชำนาญการ
0
13 นายสมศักดิ์ นวลสุชล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางขวัญตา เรืองเนตร  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวอังคณา อินทร์พรหม  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายสัมพันธ์ อินทร์สม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางวันดี ชุมทอง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางจิดาภา หมึกดำ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายวินทภัทร บัวแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
21 นางกฤตติกา ผลชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายชูเลิศ กองฉลาด  ครู ชำนาญการ
0
23 นายธีระวัฒน์ เขมานุวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายวันฉัตร โรจนรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวกมลวรรณ สิงหาศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายกำแหง จันทร์เขียว  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวณัฐิยา อาษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางวิไลพร ทองได้หนู  ครู ชำนาญการ
0
29 นายประจำ ทองได้หนู  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาววลัยรัตน์ จันทโชติ  ครู ชำนาญการ
0
31 นายกันต์ณัฐภัทร ชาญสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นายเกรียงศักดิ์ วิเชียรสร้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
11