โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 122 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 118 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุราษฏร์พิทยา

จำนวน 151

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 11 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 17 21
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 16 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 9 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 13 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 13 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 27 91 118
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
4
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
10
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
11
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
7
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
11
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
3
2
0
0
8 การงานอาชีพ
4
7
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
2
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
29
56
33
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอรอรุณ มีเพียร  ครู ชำนาญการ
2
24.00
2 นางอธิตา มีสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
4
48.00
3 นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายสายชล สุขศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางนุสรา ช่างคิด  ครู ชำนาญการ
1
16.00
6 นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร  ครู ชำนาญการ
5
80.00
7 นางสุรีย์พร ยุติธรรม  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวมลธิรา สมคิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
10 นางธิยา ภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกันยพร ณ อุบล  ครู ชำนาญการ
1
90.00
12 นางชมัยพร จันทศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
90.00
13 นางสุจิตตรา คงจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางกนกวรรณ จันทภาโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์  ครู ชำนาญการ
3
60.00
18 นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย  ครู ชำนาญการ
5
135.99
19 นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ  ครู ชำนาญการ
1
90.00
20 นางทิพยรัตน์ ทองสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
21 นายทวัตน์ ชูชนะกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
6.00
22 นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายกิตติพัฒน์ แดนที่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางนฤมล เทโหปการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
25 นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ  ครู ชำนาญการ
6
70.00
26 นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
66.00
27 นางอภิรักษ์ ลบถม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
28 นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ  ครู ชำนาญการ
4
48.00
29 นางสุธิดา สาระเทพ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
30 นางสาวมนพร เหมทานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
31 นายสะอารอนิง ดาโอะ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวชณิดาภา เวชกุล  ครู ชำนาญการ
8
104.00
34 นางสาววรางคณา หวานจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางเพ็ญประไพ จอง  ครู ชำนาญการ
0
36 นางธิดาพร ประศาสน์กุล  ครู ชำนาญการ
5
56.00
37 นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
56.00
38 นายสมบัติ ระมัด  ครู ชำนาญการ
1
90.00
39 นายปฐพนธ์ ชนิลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
40 นางศรีสุดา พยัคฆา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
41 นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี  ครู ชำนาญการ
2
24.00
42 นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางเกสร ช่วยนุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
45 นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ  ครู ชำนาญการ
4
48.00
46 นางลมัย สังขนิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
47 นางภัทริน รอดเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
48 นางวรรณา นุ่นชูผล  ครู ชำนาญการ
3
32.00
49 นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
50 นางสาวนันทการ์ แสงดารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
51 นางปราณี บุญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
52 นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางเสริมสิริ ชูประจง  ครู ชำนาญการ
0
54 นายทนง ศรีมหาวโร  ครู ชำนาญการ
0
55 นายเชาว์ ชัยณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
56 นายนิรันดร์ จันทร์น้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
57 นางมยุรี แสงสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางถนอม ชูเมือง  ครู ชำนาญการ
3
40.00
59 นายประทักษ์ ทิพย์ชิต  ครู ชำนาญการ
0
60 นางกนกนิจ กิจคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
61 นางสลับศรี เจริญเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
62 นางสาวอัมพร เศรษฐสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
63 นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
64 นางสุวลี ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
65 นางทัศนีย์ เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
12.00
66 นางจิระพงศ์ คงรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
67 นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
68 นางสุรัสวดี นิลกิจ  ครู ชำนาญการ
6
72.00
69 นางอุบลรัตน์ สุขนาวา  ครู ชำนาญการ
7
96.00
70 นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
71 นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น  ครู ชำนาญการ
1
90.00
72 นางธนิดา บางรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
73 นายวรวัต หนีละ  ครู ชำนาญการ
4
48.00
74 นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา  ครู ชำนาญการ
0
75 นายกิตติพงษ์ อ่อนคง  ครู ชำนาญการ
0
76 นางวนิดา คงอุดหนุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
77 นางสาวสลิลลา ศรียาภัย  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวศิริพร ทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์  ครู ชำนาญการ
1
90.00
80 นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล  ครู ชำนาญการ
1
16.00
81 นางชญาภา บุญล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
30.00
82 นายกมลพันธ์ จามพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
83 นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย  ครู ชำนาญการ
4
40.00
86 นางภัทรพร ช่วยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา  ครู ชำนาญการ
2
12.00
88 นางปิยะนาถ คามิ  ครู ชำนาญการ
4
40.00
89 นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
90 นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
91 นางนิธิมา จันทรโชตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
92 นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
43.00
93 นางสาวมัสลิน มรรคสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายรัฐพร ชูพิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
96.00
95 นายมานะ พัดเคี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
96 นายอรรถวิช สุวรรณโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
160.00
97 นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
98 นางสาวอรอุษา จันทร์พูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
76.00
100 นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
120.00
101 นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
102 นางสาวปฐมาวดี ยาแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
104 นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
6
60.00
105 นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวภัทรา คำดา  ครู ชำนาญการ
0
107 นายชาตรี ชูโลก  ครู ชำนาญการ
6
106.00
108 นายวีรยศ เอกรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายมนตรี แก้วโสภาค  ครู ชำนาญการ
0
110 นายอภิชาติ อุปการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
111 นางสาวยุพิน ศิริรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
112 นางกาญจนา ปลอดจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
113 นางพิมผกา จันทร์คง  ครู ชำนาญการ
7
72.00
114 นายธนกฤต แก้วทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
115 นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
116 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
117 นายธีรเดช สกุลอ่อน  ครู ชำนาญการ
2
54.00
118 นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
119 นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
120 นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางวรฤทัย นุริตมนต์  ครู ชำนาญการ
0
122 นางคนองนิจ มากขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
36