โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 78 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 82 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุราษฎร์ธานี 2

จำนวน 90

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 8 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 18 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 14 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 18 64 82
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
7
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
5
16
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
5
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
4
4
0
0
6 ศิลปะ
3
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
2
0
0
0
  รวม
16
32
33
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอุไรวรรณ บุญยก  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสมบูรณ์ จินตุลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายเอกชัย รอดกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวผกามาศ เฟื่องฟู  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวนิตยาพร เนตรรุ่ง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวพิไลวรรรณ เพชรไฝ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุริยา นาคใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวสุธาสินี ณ เวชรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวทัศนียา เพชรชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนิศากร จิระสุนทร  ครู ชำนาญการ
0
11 ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ทองเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางบุญญา คุ้มภิรมย์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวลักษณ์นารา ทองมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายหรรษา เผือกผล  ครู ชำนาญการ
0
15 นางศิริพร วิเศษกลิ่น  ครู ชำนาญการ
0
16 นายวุฒิชัย พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวนันท์จรัส มณีโชติ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางดวงกมล นาคทุ่งเตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางกันยา วิสาละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวณัฐนาฏ ณ วงศ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางภัทรานิษฐ์ สินอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวสินานาถ สุวรรณโชติ  ครู ชำนาญการ
0
24 นายจรูญ ไทยเกิด  ครู ชำนาญการ
0
25 นางปนัดดา รัตนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายมาโนชญ์ เพชรปรางค์  ครู ชำนาญการ
0
27 นางจีรพร วรรณโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวสุวลี พิชิตมโน  ครู ชำนาญการ
0
29 นางรุ้งธรรม วิเชียรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางปราถนา สมณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางมณฑาทิพย์ หยูหนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายมานพ ถวิลวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางบุญเกิด ติลกโชติพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายณัฐพนธ์ ส่งแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสุชีรา ชูแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางวัฒณี พันธ์พิพัฒไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางยุพยง ใจกว้าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวมาลิณี จันทร์เพ็ชรพูล  ครู ชำนาญการ
0
40 นางรุ่งฤดี อ่อนสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายวิศรุต สมณะ  ครู ชำนาญการ
0
42 นางรจนา ใจห้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางวิลาวัลย์ กัณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางทัศนีย์ ขวัญเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวพรรณี ศรีแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางบุษกร มากชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางจิรารัตน์ อุณหศิริกุล  ครู ชำนาญการ
0
48 นางเยาวภัค ทองชะอม  ครู ชำนาญการ
0
49 นางเสาวนิต ช่วยนุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายสมญา แพ่งรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวธัญญรัตน์ นุ้ยฉิม  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวสุชาดา เรืองดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวกัลยา ออมสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางพรศิริ อินทร์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางจาระวี โฉสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวธมลวรรณ อินทรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวคณาวัลย์ เทพสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวธัญธิตา เมฆลัย  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวจรรจิรา บัวจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวศศิธร ตั้งนรกุล  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวณิชธาวัลย์ วิภูษณะภัทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางดรุณี ลาศรีทัศน์  ครู ชำนาญการ
0
63 นายวัชรินทร์ แก้วประเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางนารี แป้นเหลือ  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวชุติมา สุวรรณศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวดวงกมล เพชรเศรษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสุกัญญา วรรณศรี  ครู ชำนาญการ
0
68 นายวิษณุ หนูเนื่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 มนัส สายแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายเรวัตร นรนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
10.00
71 นางสาวเจนจิรา ทิพย์ญาณ  ครู ชำนาญการ
0
72 นายสุพล จันทร์เที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวสลิน พฤกษ์เสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 ชาลินี แซ่จ้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 ชฎาธร เกตุวิชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายพลกฤษ ตาลประสิทธิ์  ครู
0
77 นางสาวปริตา พืชผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
120.00
78 นางสาวนันทิยา บุญศรีนุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
30