โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 33 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 58 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -25 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

จำนวน 56

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 9 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 11 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 4 4
0
0
0
0
  รวม 10 48 58
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
5
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
7
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
4
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
8
0
0
6 ศิลปะ
1
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
3
0
0
  รวม
8
25
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายประเสริฐพร พัฒน์ศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวรัศมี จันทร์นูน  ครู ชำนาญการ
0
3 นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสุภาภรณ์ เชื่อมกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
5 นางสาวพุทธิกา กาญจนรักษ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
6 นายพรศักดิ์ ผกากรอง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวณัฐณิชา สามเคี้ยม  ครู ชำนาญการ
0
8 นายวาริน จันทร์สงค์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสัจจะ นิลอรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
10 นายประเสริฐ สร้อยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวประภัสสร วิชัยดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวโสภิตา มูสิกะ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางภาวิณี แจ่มกระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอนุจิตร จันทศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวดารณี เรืองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวดรุณี จริญรูป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวณิชาภัทร อภิบาลศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสุภาพร สุวรรณละออง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวปฐมา ชูศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวช่อทิพย์ ทองมีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวปวีณา โชติช่วง  ครู ชำนาญการ
3
60.00
22 นายจรัญ พรหมสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
1
60.00
23 นายชัยพร เชิญรัตนรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายสุทิศ ช่วยด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวภาวิณี แก้วกำเนิด  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสุภาวรรณ หวานแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจารี พรมสง  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวรัศมี จันทร์นูน  ครู ชำนาญการ
0
30 ภาวิณี แจ่มกระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 ธนรรณพร​ แสงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวจิราภา อินทพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
33 ทิฐิกร บุญเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
34 จงกล ศรีทอง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
10