โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าอุแทพิทยา

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 15 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
11
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุชิลา พงษ์พุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
2 นายรอสือลี สาเม๊าะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล  ครู ชำนาญการ
0
4 นางจารุพร ณ นคร  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางวัลชุลี สุวรรณโชติ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสุดารัตน์ สุขเขียว  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวจิราวรรณ ศรีวรกร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวนลัทพร มีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวภัชรพร มีคล้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางณัฐณิชา ปราบนคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวนันทวดี ใจห้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวอรณิช สีเต้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี  ครู ชำนาญการ
0
17 นางโสรดา โรมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ  ครู ชำนาญการ
0
19 นายโอภาส เกื้อสกุล  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3