โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 19 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปากแพรกวิทยาคม

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 11 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
6
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
12
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกัญญาภัทร บุญต่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุภาภรณ์ ขาวผ่อง  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสัญญา จันทร์ร่ม  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสกุลตลา มัคราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายสุรศักดิ์ วายุกุล  ครู ชำนาญการ
0
6 นายธนโรจน์ กำเหนิดมณี  ครู ชำนาญการ
0
7 นางพนัสดา วิมล  ครู ชำนาญการ
0
8 นายชูชัย ไชยวิก  ครู ชำนาญการ
0
9 นายพงศ์สนิท ศรีปานนิล  ครู ชำนาญการ
0
10 นางจีรพงค์ ทองใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
11 นายสิทธิเดช โสมปาน  ครู ชำนาญการ
0
12 นางกนกกาญจน์ จันทร์รงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นายนิพนธ์ โสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคก  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวธัญญ์พิชชา จันทร์เสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางพรเพ็ญ บุญนาค  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7