โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 62 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 63 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทีปราษฏร์พิทยา

จำนวน 102

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 4 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 9 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 5 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 21 42 63
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
5
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
3
0
0
0
6 ศิลปะ
3
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
7
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
45
14
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายพิชัย บุญชูประภา  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอารมย์ เทพเกื้อ  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวรักชนก โสอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  ครู ชำนาญการ
0
9 นายสุนทร เหล่าอั้น  ครู ชำนาญการ
0
10 นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสุลีพร ดีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางจำเรียง ใจกว้าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายประยงค์ ด่วนเดิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายณรงค์ ศิริยงค์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวนิธิยา ทองยวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวชกาภัฏ ทิศคงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวชนกพร ทองปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายภราดร ไชยเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวกรธิดา กิมาคม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวยุภาพร บุญเทียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายนาวิน โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
26 นายสัญชัย พิกุลงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายเจนณรงค์ พันทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวพัชริณี สมผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายเดชศรี สุวิรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายศรีสุวรรณ์ บรมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวปฐมพร เกตุกำพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายฉัตรชัย ทองหีต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายเอกชัย อะหลีแอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางยุพาพร เกิดขุมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวจิราพร บุญเหลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางวานีดา ทองปัสโนว์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายธิรพงษ์ คงด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสายฝน ราษีงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายอาวุธ จันทร์เมือง  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวปัทมา ใจชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวปาลินี เพชรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายสายัน จิตรรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
3