โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 46 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 44 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ไชยาวิทยา

จำนวน 84

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 10 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 31 44
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
5
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
20
12
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
2 นางสาวจันทร์ทิพย์ จามิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายวีระศักดิ์ ปานกลาง  ครู ชำนาญการ
0
5 นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์  ครู ชำนาญการ
1
10.00
6 นางสาวเมธนี อินทชาติ  ครู ชำนาญการ
2
32.00
7 นางนัยณีย์ ไกรนรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
8 นายสมศักดิ์ เวชแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
6.00
9 นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
10 นางวชิรญาณ์ เพ็งมรดก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
11 นายสุวิชช์ มุนเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
12 นายสุชาติ ทองกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายเอนก หีตแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
14 นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
15 นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์  ครู ชำนาญการ
1
10.00
16 นางสาวศศิธร ทวิชสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
17 นางจารุวรรณ ฮั่นเฉียง  ครู ชำนาญการ
2
24.00
18 นางนันทา นุ้ยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
19 นางพเยาว์ สูนกามรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายอุดม กาวชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายชาติณรงค์ เอราปัถถวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางศิริมา แสงสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
23 นายจงรักษ์ ขุนชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาคร ทองกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
25 นายสุรินทร์ แก้วเหล็ก  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสุนันท์ ศรียาภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
27 นางสาวกัลยาณี ทองมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางชุดา คงพรศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์  ครู ชำนาญการ
3
34.00
30 นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวศิริรัตน์ บัวชู  ครู ชำนาญการ
2
24.00
32 นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ  ครู ชำนาญการ
0
33 นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
34 นางสาวสุพัตรา สุภาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
35 นางวณัฎฐกานต์ ไตรเมศวร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
36 นางสัจพร องอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
144.00
37 นางสาวพรรณนภา ชูจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
38 นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอมรพรรณ เกิดสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสุกัญญา แก้วมณี  ครู ชำนาญการ
0
41 นายธนา จิตรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
69.00
42 ว่าที่ร.ต.วรพล ครุฑวิสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
90.00
43 นางสาวเกษร ชูศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
44 นางสาวอุษา คงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวสุพัตรา จันทร์คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
72.00
46 นางสาวจันทร์ฤดี น้อยรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
11