โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คีรีรัฐวิทยาคม

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 17 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
5
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอนุชา เวชพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวศรีสุดา คงวุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายปริวรรต ธงธวัช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางวนิดา เกิดนุ้ย  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสุกัญญา โชติพนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายจิรัฏฐวัฒน์ ลอยใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวเบญจมาศ แก้วพิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวมนทกานติ ศรีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
9 นางศรีสุรัตน์ ละอองสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวนิตยา นิลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวเบญญาภัค ชัยสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางนุสรา สมเขาใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสุภาสน์ ทิพย์รอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสุมาลี มีลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสมจิตร เกื้อด้วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาววาสนา ปานมา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวสุเบ็ญญา เกิดขุมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวปุญชรัสมิ์ เสือดาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาววารุณี บุญช่วยเหลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวรัชนีกรณ์ วัฒนศิลกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวปนัดดา สุวรรณธนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
13