โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

จำนวน 103

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 12 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 34 48
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
5
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
0
0
0
6 ศิลปะ
2
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
23
13
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเกศกัญญา กรดเกล้า  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสุนันท์ หนูอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวฐานิกา นวลคล้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางกิจศรา พรหมสวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายกิตติพงค์ นุ่มนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวอรพิณ สันเส็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวกุลจิราธรณ์ ทองสิพพัญญู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวทิพวัลย์ ขลิดรัม  ครู ชำนาญการ
0
9 สิบตำรวจตรีสุนันท์ วงษ์เทเวศ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอาภร กันตังกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางเฟื่องจิต ไวทยินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวละออง เชื้อบ่อคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางขนิษฐา ไมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอารี อนันต์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวลัดดาภรณ์ มิ่งขวัญ  ครู ชำนาญการ
0
16 นายเวียงศักดิ์ มาเอียด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอังคณา สายใจบุญ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวดารารัตน์ ไชยชะนะ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางรัชนี หนูเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางเยาวลักษณ์ ญาโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวมยุรี จรัญรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสุภชัย จันทะโสม  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวอุทัยทิพย์ อินแจ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางปราถนา อินทวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายสุรินทร์ แก้วรุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวสุจินา นุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวบัณฑิตา แซ่ลิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายสมศักดิ์ สวัสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวณณิฌญา เจียมสุขสุจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายอนุศาสน์ มีนุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวธีรดา ไชยบรรดิษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายเกรียงศักดิ์ ทองนพคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสุกันยา ออร์เฟอร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายฟารีดา เส็นยีหีม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวนฤมล มนจังหรีด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวอรอนงค์ เวชจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวอมรรัตน์ เวชเตง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายณัฐภัทร แสงมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวกาญจนา จีนชูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวธนียา กิตติสิทโธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางณัฐชา สันสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางจรัญญา ด้วงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายปริญ รักษาคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางอุทัยวรรณ ไชยสาร  ครู ชำนาญการ
0
47 นายกัมปนาท สุทธิจำนงค์  ครู ชำนาญการ
0
48 นายเชาวลิต วิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
10