โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พนมศึกษา

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 18 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
14
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
2 นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
3 นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
4 นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายสุเมธ ทองจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวอาภาพร เทพบรรจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
8 นางมารีหยาม อินทรวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางจารุณี ทองญวน  ครู ชำนาญการ
0
10 นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอังคณา แก้วเมือง  ครู ชำนาญการ
1
90.00
12 นางวริษา บุญกิจ  ครู ชำนาญการ
2
24.00
13 นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
14 นายเกริกเกียรติ จำนง  ครู ชำนาญการ
0
15 นายศุภชัย เรืองเดช  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวปทุมวัน ดุษฎี  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาววิลาสินี แทนทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางณัฐิญา คาโส  ครู ชำนาญการ
0
21 นายอารม รักสีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
22 นางสาวโสรญา รัตนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
25 นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
6