โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 86 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 87 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พุนพินพิทยาคม

จำนวน 123

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 9 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 9 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 15 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 7 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 10 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 5 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 7 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 20 67 87
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
4
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
6
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
8
0
0
0
6 ศิลปะ
2
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
3
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
2
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
28
30
29
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวฐิตารีย์ อ่ำจับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายธรรมรัตน์ กลั่นดวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวธนพร สนสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอุฬาริน รู้พันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวนุชนาฏ ขันทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสุวรรณา สมหวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวิยะดา วิจารย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางศันสนา ทองท่าฉาง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวสรัญญา ชูแช่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายธรรมนูญ จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
11 นายฉูอีบ ยาชะรัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางเรณู ตรีอุดม  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวอรจิรา มีศรี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวอรุณี ชูนาวา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ ปิ่นกาญจนไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสุพร อ่างทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายพิชญพงศ์ ชาตะกูล  ครู ชำนาญการ
0
20 นางทอรุ้ง คงขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
21 นายธีรภาส ทองชะอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางธิดาวัล จรัลศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวสุคนทา คงทน  ครู ชำนาญการ
0
24 นางอร่ามศรี ไทยเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางอรุณี สุทธินิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวอุสา บุญเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวสุทธานันท์ สุขแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายพนมกร ทองคลอด  ครู ชำนาญการ
0
29 นางรังสิตา ชุมชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวดวงพร เพชรแสง  ครู ชำนาญการ
0
31 นางจันจิรา แก้วบำรุง  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาววนิดา เซี่ยงฉิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางเยาวดี ศักดิ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายพิชัย ยงญาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางอัจฉรา คงทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
36 นางลดาวัลย์ ฤทธิเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสุกัญญา สังข์ประคอง  ครู ชำนาญการ
0
38 นางจิราภรณ์ มีล่อง  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวจุฑาทิพย์ นาคเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางเสาวนีย์ เฝือชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางจารุวรรณ รักษ์รอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางเพชรา ทรายขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางบุญชวน พรหมสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางอมรรัตน์ โสกรรณิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางจรรยา กุลชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางจิราภรณ์ สมฤดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางลัดดา ชุมจุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางศุภลักษณ์ พลเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายสุทธิรักษ์ แพวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวอุมาพร ต้อยแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวอรอุมา บัวลอย  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวศิริพร บัวเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
53 นางญาณิกา ซัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางชาลิสา แก้วประเทศ  ครู ชำนาญการ
0
55 นางกัลยาณี หนูทอง  ครู ชำนาญการ
0
56 นางณัฐกานต์ ศรีเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายเสรี ตะเหลบ  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวกาญติมา นกแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวสุพัตรา ล้านเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางกนกวรรณ จรูญจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
62 นายธดา ยกอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายธีระพงศ์ ศักดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายณฐพัฒน์ ถุงพลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางละอองพร อรุณส่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์วรชาติ  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวพรพิมล ขวัญแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายธำรงรัตน์ เพชรยก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางวิยะดา แก้ววิรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางวรวดี ไชยนาเคนทร์  ครู ชำนาญการ
0
71 นางงสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณภาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายพงศกร นบนอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวอารีพันธุ์ หวังอีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาววันวิษา พรหมหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวนอรีซะห์ มะนอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวฮาซีรันณ์ อาแวหลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางธนภรณ์ นกสีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวจิรพร ขุนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายศุภลักษณ์ เพชรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวปวีณา เพ็งบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางวริศรา ศักดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายกชนนท์ ขวัญพุฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสาวสุภรี วิเชียรชััย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายสมชาย คามิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางเนตรนภา ปาละแม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
26