โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พรุพีพิทยาคม

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 10 21 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
5
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
1
0
0
6 ศิลปะ
0
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
5
16
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนวพร โพธิ์เพชร  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวธนิดา พลายชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสุชาดา คงกลับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางชุติมา ทองมีบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสมใจ ขนาบศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเกษราภรณ์ ทองไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางปิยวดี จันทบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเสนอ จันชู  ครู ชำนาญการ
0
11 นายไมตรี เพ็งจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายธวัชชัย ผลผลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย  ครู ชำนาญการ
0
14 นางเบญจมาศ หนูจันแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสุธาสินี หนูนาค  ครู ชำนาญการ
0
16 นางทิพวัลย์ พรหมรา  ครู ชำนาญการ
0
17 นายปรัชญา มณีอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวบุษกร ยันเสน  ครู ชำนาญการ
0
19 นายโสภณ หนูวุ่น  ครู ชำนาญการ
0
20 นางบุญญารักษ์ ท้าววิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสันติ สวัสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางเยาวลักษณ์ ศักดิ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
23 นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร  ครู ชำนาญการ
0
26 นายธีรพันธุ์ วิชัยดิษฐ  ครู ชำนาญการ
0
27 นายธีรพล แก้วรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสุนันทา แสงอนันต์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวหทัยรัตน์ เมืองนุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวฏรินทร คงมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
9