โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชัยบุรีพิทยา

จำนวน 59

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 18 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
3
1
0
0
6 ศิลปะ
0
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
16
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเอกรัตน์ มีพร้อม  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาววรรณเพ็ญ สุทธินุ้ย  ครู ชำนาญการ
2
36.00
3 นายประภาส สารพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางเบญญาภา ชัยชนะ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
5 นายเรวัฒน์ ธรรมสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางกรกต ดวงจันทร์  ครู ชำนาญการ
6
92.00
7 นางอรวรรณ สีจง  ครู ชำนาญการ
2
115.99
8 นางสาวสุภาวดี บำเพ็ญ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
9 นายสมพร ทองรอด  ครู ชำนาญการ
1
16.00
10 นางสุภาภรณ์ บุตรหมื่น  ครู ชำนาญการ
4
124.00
11 นางปัทมา เพชรน้ำแดง  ครู ชำนาญการ
1
30.00
12 นางฤดี วิชัยดิษฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
13 นางภณิตา ฉิมภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางปาริชาติ แจวศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
112.00
15 นางวาลิณี สุขแก้ว  ครู ชำนาญการ
2
110.00
16 นายไพรวัลย์ มัฏฐารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
15
152.00
18 นางจิราภรณ์ หอมรักษ์  ครู ชำนาญการ
2
40.00
19 นายโอภาส เกื้อสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
20 นางสาวกิ่งกมล เกลี้ยงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
93.00
21 ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์ ภิรมย์  ครู ชำนาญการ
4
60.00
22 นายสุรเชษฐ์ จงไกรจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
46.00
23 นางยุพิน ทองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวสุนิสา เพ็ชรไพรวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
52.00
25 นายอรรถพงศ์ เสี้ยวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
54.00
26 นางสาวสุดารัตน์ วาเรศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
27 นางสาวสุทธิมน เสริมวิทยวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
28 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรย์อมล ชุมสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
58.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7