โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 73 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 75 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีระนอง

จำนวน 112

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 8 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 9 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 11 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 9 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 8 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 52 75
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
5
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
4
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
6
3
0
0
6 ศิลปะ
1
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
4
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
38
20
16
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุดคนึง หมานมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อม  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาววรรณี วิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายอัศนัย มาเกตุ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
5 นายพิตรพิบูล รัตนพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางนภัสกร สังข์สี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
7 นางสาวรุ่งทิวา อ่อนประสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางบุหลัน พุฒิพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
2
98.00
9 นางสาวยุวดี สีมุขดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
10 นายกิตติพงศ์ พันธ์เมือง  ครู ชำนาญการ
0
11 นายอดิรักษ์ สุขวิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
12 นายไมตรี ศรีแผ้ว  ครู ชำนาญการ
1
16.00
13 นางสาวนิสรีน ดูล๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายเกรียงไกร กองสินธุ์  ครู ชำนาญการ
4
40.00
15 นางชลดา เพ็ชรพรหมศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายณัฐตนัย ผกากรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอุษา กาญจนาราษฎร์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
18 นางสาวปรัชญานันท์ แสงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวสุวิตตา ศรีเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวเฉลิมขวัญ ตันสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายธฤติ พิจยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
22 นางสาวทัศณีย์ ไทยเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
23 นางสาวจุฑารัตน์ อ้นทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางฆนรส นิลเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางนาถฤดี แซ่ตัน  ครู เชี่ยวชาญ
0
26 นางถนอมรัตน์ พ่อนุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
27 นางวิจิตรา กองจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ  ครู ชำนาญการ
4
42.00
29 นายธนายุส พิจยานนท์  ครู ชำนาญการ
0
30 นายรนนท์ นุ่นสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางนิธีกาญจน์ คงหาญ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวขนิษฐา พึ่งไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวเสาวณีย์ อยู่แคล้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
34 นางสาวณัฐชยา คิดสำราญ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
35 นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาววิภา อรุณวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
37 นายเอกชัย ภูผา  ครู ชำนาญการ
5
184.00
38 นายนภวิชญ์ ขำเกลี้ยง  ครู ชำนาญการ
7
74.00
39 นางมนต์รัตน์ อัมมรดารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายสิทธิพร จิตต์สุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางศรีรัตน์ สุขสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวประภัสสร ชูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
43 นางสาวนงลักษณ์ สวัสดีรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
80.00
44 นายสมพร เตชวีรพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
45 นางวรกานต์ คำกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
46 นางสาวกชพรรณ ทองเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวกนกกร วังขุนพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
163.99
48 นางสาวณิชกุล เถาเล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวจุฑารัตน์ โมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายวีรวัฒน์ อุ้งเภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
51 นายอริยะ ครุฑทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
265.00
52 นางสาวชนาภรณ์ ทรัพย์จุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาว ธนวรรณ พรพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสุพรรณสา ยวงเดชกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวอรวรรณ จันทรังษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวธันย์ชนก ฉิมพาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสวนีย์ ผิวนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางจุติภรณ์ วิทย์กิตติลักษณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวอาภาภรณ์ มากหนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางพรพิมล คำนวณศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางเนตรนภิส ตันกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายพงศธร คณีกุล  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวอัสณีย์ องศารา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางเกศรินทร์ สุดศรี  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวอุษาวฎี จิตราวุธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสุดารัตน์ เนาว์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางเพียงรวี จงเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายลือชา สัญวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
69 นางมุกดา อนุวัตรยรรยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายธีรชัย ตันติทัตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวพรนภา แซ่อุ่ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางณโรบล ศรีเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวขนิษศรา สุทธิคง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
12