โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 56 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 59 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

จำนวน 76

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 8 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 4 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 10 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 45 59
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
5
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
4
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
1
1
0
0
6 ศิลปะ
3
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
5
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
29
23
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวมูหนะ หล้าหลี  ครู ชำนาญการ
6
70.00
3 นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
4 นางนิษฐ์สินี เถาถวิล  ครู ชำนาญการ
3
20.00
5 นางกัลยารัตน์ อิสระทะ  ครู ชำนาญการ
5
80.00
6 นางจินตนา สุขอ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
7 นางสวาท กระจายศรี  ครู ชำนาญการ
3
48.00
8 นางวีนัส ฆังคะมะโน  ครู ชำนาญการ
2
18.00
9 นายสายัณห์ รักชุม  ครู ชำนาญการ
3
40.00
10 นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายอธิศ เพ็งแก้ว  ครู ชำนาญการ
3
40.00
12 นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี  ครู ชำนาญการ
8
86.00
13 นางนิภา บุญทอง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวโศภิษฐา คงชื่น  ครู ชำนาญการ
3
30.00
15 นางกัลยา เรืองณรงค์  ครู ชำนาญการ
8
78.00
16 นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ  ครู ชำนาญการ
4
30.00
17 นางสุชัญญา สักพันธ์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
18 นางสาวพาฝัน บูรณธรรม  ครู ชำนาญการ
0
19 นางปิตุพร ธรรมโร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
20 นายชยณัฐ เพชรนุ่ม  ครู ชำนาญการ
1
12.00
21 นางรัตน์ตยา พิบูลย์ผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
22 นางอรนุช บุญสนิท  ครู ชำนาญการ
2
32.00
23 นางซารียา จิสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
60.00
24 นางอุชญา สังแสตมป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
25 นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
14.00
26 นางสาวขนิษฐา บุญเตโช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
104.00
27 นายนวฤทธิ์ ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
28 นางสาวนันทินี เครือจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
29 นายสมชาย บุญแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
30 นางสิริกานต์ สุขธรณ์  ครู ชำนาญการ
5
78.00
31 นางสาวกุญลดา จันทร์สว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
60.00
32 นางสาวตรีทิพย์ อัครพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวชนิตร์นันท์ ปล้องใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
34 นางนัทธมน ขุนเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวศิริมา แซ่เข่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
47.00
36 นายเชิดศักดิ์ อ่อนรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายอุดม หลำเบ็ลส๊ะ  ครู ชำนาญการ
3
36.00
38 นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
43.00
39 นายรอหมาด หมันดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
40 อุไร. สันหมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวพิรุณพร ศิริรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
42 นิพัทธ์ นะระโต  ครู ชำนาญการ
0
43 มูญาฮีดีน เลงสะ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสมเนตร ชูบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 ปนิดา โมสิกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางเกศกมล ยอดหวิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 อัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
48 นายจริญ อินทร์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวผกาทิพย์ ยันตะสิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายทรรศนะ สุขธรณ์  ครู ชำนาญการ
0
51 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย เพชรนุ่ม  ครู
0
52 นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว  ครู
0
53 นางสาววรรณาภรณ์ ผลรัตนไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวหทัยชนก แย้มสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
104.00
55 นายสมศักดิ์ นวลสุชล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
78.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
14