โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 129 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 34 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 95 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หาดใหญ่วิทยาลัย ๒

จำนวน 182

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 26 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
14
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวชุติมา ขันธิคุณ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางเมธาวี เทพมณี  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวรสวรรณ วีระไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
54.00
4 นายเด็จ ศรีทอง  ครู ชำนาญการ
0
5 นายอุดม จินดารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอุบล บุญโชติ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางวรรธณา พีรธัญภากุล  ครู ชำนาญการ
0
8 นางพัชรี อัมโร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางแววสุดา หนูอุไร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายนิกร แสงช่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายกมล ทองประหวั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวยุวลี เฉลิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางจิรพัฒน์ เกื้อกูล  ครู ชำนาญการ
0
14 นางน้ำอ้อย หวังปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวอุบลพรรณ สุวรรณเกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอุมา บุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางจริยา ยี่สุ่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวกาญจนา แสงอรุณ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางรัตนา ชนะศรี  ครู ชำนาญการ
0
20 นางโนริยะ มะหะมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวเอื้อมพร เชนพูล  ครู ชำนาญการ
0
22 นายธวัช เคล้าดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายสุรินทร์ อัมโร  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสุปรรณา สุริยอนันต์กุล  ครู ชำนาญการ
0
25 นางปัณณวิชญ์ ศรีระนำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเสงี่ยม บุบผะโก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายนวพล สังข์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวันเพ็ญ จันทสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางทัศนีย์ ผ่องแผ้ว  ครู ชำนาญการ
0
30 นางอรุณ สุขศิริ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางจันทนา บัณฑิตย์นพรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางเยาวมาศ ดินลานสกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวประทุม วรรณสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวศศิธร ไชยโฆษ  ครู ชำนาญการ
0
35 นายคงศักดิ์ ขำอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวรุ่งรัตน์ สุขศรี  ครู ชำนาญการ
0
37 นายศักดา ผ่องแผ้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางลฎาภา ธรรมโชโต  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวอภิญญา พิณเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางจงจิตร์ พรหมจรรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางกรรณิกา อัมภรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางปราณี พีระประสมพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางภารดี แก้วจำรัส  ครู ชำนาญการ
0
44 นายนิพัท บุญโชติ  ครู ชำนาญการ
0
45 นายอัครเดช เทพสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายภูธร จันทวดี  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวณิชกานต์ มณีนิล  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวชลธิชา สุดเอื้อม  ครู ชำนาญการ
0
49 นางอภิชาดา บุญดำ  ครู ชำนาญการ
0
50 นายนพฤทธิ์ อัมโร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางเพ็ญพิศ แก้วงาม  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสุปราณี รัตนพรหม  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวอมรรัตน์ รัตนบุญโชติ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางกัลยา กิตยาวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายสิทธิศักดิ์ ศรีสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางทิพวรรณ ขวัญกลับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายชวพงศ์ จำนงค์ยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายวชิรวิทย์ สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวมาลินี กาญจนวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางจันทร์เพ็ญ เหมือนยอด  ครู ชำนาญการ
0
61 นายสุธรรม แก้วยอดทอง  ครู ชำนาญการ
0
62 นางนิตยา ปลอดภัย  ครู ชำนาญการ
0
63 นายณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
64 นางมนชยา ขำอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
65 นางธีรวรรณ อินทะจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวนิศากร ทองสังข์  ครู ชำนาญการ
0
67 นางวนิดา อ่อนดี  ครู ชำนาญการ
0
68 นายประดิษฐ์ แก้วงาม  ครู ชำนาญการ
0
69 นางพัชรี เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายดนูวัส ทิพย์น้อย  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวหยก พ้นภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางวนิดา นาคเกลี้ยง  ครู ชำนาญการ
0
73 นางรุจิรา วุฒิศักดานนท์  ครู ชำนาญการ
0
74 นางวันดี เฟื่องสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาวขนิษฐา แก้วสุข  ครู ชำนาญการ
0
76 นายนพดล สังฆรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางพุ่มพร ส่งสุข  ครู ชำนาญการ
0
78 นางอำมอญ รองสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางนวรัตน์ แก้วยอดทอง  ครู ชำนาญการ
0
80 นางปิยะนันท์ ปราบโรค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางณัฎฐนันท์ นนท์ตุลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวฐิติรัตน์ คงเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางพิชามญชุ์ ช่วยหนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายสมศักดิ์ ณ พัทลุง  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาววันเพ็ญ รัตนพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
86 นางเกษศิรินทร์ ธรรมโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวปราณี ก่อเกื้อ  ครู ชำนาญการ
0
88 นางอารี นาดมา  ครู ชำนาญการ
0
89 นายสมบูรณ์ ไชยมาลีอุปถัมภ์  ครู ชำนาญการ
0
90 นางสาวเพ็ญศรี นวลมาก  ครู ชำนาญการ
0
91 นางวิลาสินี ศรีทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายชรินทร์ วัฒนะนาวิน  ครู ชำนาญการ
0
93 นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวสิตะ หมุดแหล๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางชมัยพร จันทวดี  ครู ชำนาญการ
0
96 นางสาวประไพ ยกแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางสุวิมล เพชรสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
98 นายชำนาญ รองสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
99 นางโสภา เพชรสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
100 นางพูนศรี วสุนธร  ครู ชำนาญการ
0
101 นางเรวดีศิริ อ่อนรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
102 นางสาวสุรัสสา จิตร์ขันติ  ครู ชำนาญการ
0
103 นางสาวปุญญาพร ภาระบุญ  ครู ชำนาญการ
0
104 นางสาวปัทมณัณท์ พรายแพร้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวธพรรษสมล จันทร์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายบุญส่ง คงเอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวศิรินทิพย์ บุญน้อย  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาววารีรัตน์ โกวิทยากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางชนากานต์ ราชพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางนทิตา ชนะไพริน  ครู ชำนาญการ
5
0.00
111 นางสาวซัมซี่ย๊ะ เหลหมิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
112 นายเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา  ครู ชำนาญการ
0
113 นายฉัตรชัย หนูเพชร  ครู ชำนาญการ
0
114 นางมารีน่า หวังอาลี  ครู ชำนาญการ
0
115 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ หนูฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
116 นางสาวพัทรนันท์ ชิตตะวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
117 นายสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร์  ครู ชำนาญการ
0
118 นางสาวอนรรฆมณี พรมเพชร  ครู ชำนาญการ
0
119 นายพีรภพ แซ่หง่วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวชนัญญา สติกรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาววิริยา ช่วยมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวสมจินต์ มุสิกรังศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวปัทมา พ่วงแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางวันดี สุพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายประเสริฐ พราหมณ์โต  ครู ชำนาญการ
0
126 นายเบญจพล สงมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางปณิดา โมเชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวอาจารี ฉัตรมณี  ครู ชำนาญการ
0
129 นางวิรัลญา ชูเกียรติศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
10
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
8
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
8
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
8
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
65