โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 44 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 47 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เทพา

จำนวน 67

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 6 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 7 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 5 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 5 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 34 47
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
5
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
4
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
4
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
21
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกรุณา ปางวิภาศ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวกษมา คีรีรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสุดรัก พัฒนพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาววรนุช อินทรศรีสุข  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาววราภรณ์ ยกรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายอุทิตย์ สังข์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวศุทธิษา หมัดสุสัน  ครู ชำนาญการ
0
8 ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย เจียมรัตนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
9 นายไพรัช อุไร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนฤมล ศรีทวีวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวประดับ แก้วเกาะสะบ้า  ครู ชำนาญการ
0
13 นางธัญลักษณ์ บางัสสาเร๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางนุศรา อุไร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางจิตติพร จันทรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายอานนท์ บูเอียด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายมงคล ทองเป็นไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอรุณรัตน์ เจียมรัตนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
19 นางสาวเกศวิไล หนูปลอด  ครู ชำนาญการ
0
20 นายอุดมศักดิ์ มูลูคารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางปราณี ชูมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวสาธนี ประดินิธ์  ครู ชำนาญการ
1
10.00
23 นางไหมเส๊าะ สาม่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
42.00
24 นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายไชยวัฒน์ นวลเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
26 นางอภิญญา สีตีหะมะ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวจุติมาศ รัตนพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายเฟาซีย์ ชายเหร็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
29 นางสาวปิยรัตน์ พงศ์พิรุฬห์ชาติ  ครู ชำนาญการ
4
36.00
30 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชยอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางเนตรณพิศ สุวรรณโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
32 นางจีรวรรณ จันทร์จิตร  ครู ชำนาญการ
2
22.00
33 นายชัยณรงค์ สวนจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
34 นางอารยา บุตรงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวกัญญารัตน์ กาลสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายอิศร์ ชุมช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวไตยีบ๊ะ เริงสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายสิทธิชัย ทองมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายอับดุลรอมัน ยีอาแซ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวหุสณา ตามาต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวกมลวรรณ เกษสุริยงค์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวเลิศฤดี พรุเพชรแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาววานิสา แซ่เอี้ยว  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสุนิษา รุ่งสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13