โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 92 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 96 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาทวีวิทยาคม

จำนวน 154

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 9 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 10 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 12 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 11 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 12 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 4 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 1 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 30 66 96
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
4
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
8
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
13
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
10
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
7
1
0
0
6 ศิลปะ
3
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
5
0
0
8 การงานอาชีพ
1
4
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
33
50
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวบุญรัตน์ รัตนชล  ครู ชำนาญการ
2
14.00
2 นายสิทธิศักดิ์ อินทรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
3 ว่าที่ร้อยเอกไพรินทร์ ธีระกุล  ครู ชำนาญการ
0
4 นายเกษม ลาวนุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวสารภี ศิริอนันทพัฒน์  ครู ชำนาญการ
2
24.00
6 นางพรเพ็ญ รัตนะ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
7 นางวรรณา ศรีลารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
8 นางวันทนา กอบบุญ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวภานุมาศ นิคมรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวนาตยา พรรณสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางกานต์สิรี กมลเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
54.00
12 นายอาทิตย์ มะลิแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
13 นายกิตติธัช บุญสุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายสำราญ บุญเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
15 นายสามารถ ส่าหีม  ครู ชำนาญการ
1
14.00
16 นายสุชาติ แก่นเพชร  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวยาลิต้า เตะหมัดมะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
14.00
18 นายอับดนเล๊าะ ดูหล๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสิริกร ฉันทวิลาส  ครู ชำนาญการ
1
0.00
20 นายธนวัฒน์ พรหมจรรย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวเนตรกมล แก้วหวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางวราภรณ์ ลังคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางจำลักษณ์ น้อยกูด  ครู ชำนาญการ
4
48.00
24 นางสาวกมลทิพย์ สมใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางจารีย์ ยอดราช  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวมุจลินท์ คณะทอง  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวจิระวดี จิตเลขา  ครู ชำนาญการ
2
24.00
28 นายนรินทร์ คุณเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวธัญลักษณ์ ราชสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางบุปผา พรหมหมวก  ครู ชำนาญการ
1
16.00
31 นายชวัตร์ สุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
60.00
32 นางวราภรณ์ ดุริยาฤทัย  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวสาสนะ บาเหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
21.00
34 นางถนอม เพชรมณี  ครู ชำนาญการ
2
16.00
35 นางสาวอภัสรา ชูหิรัญ  ครู ชำนาญการ
2
72.00
36 นางจันทิวา พร้อมญาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายอุเทน นวลศรี  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวอรพิน เพชรมณี  ครู ชำนาญการ
2
45.00
39 นางยุพา ชาลีผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายยูซุฟ อิบู  ครู ชำนาญการ
1
16.00
41 นางสาวอุมาวดี เส็นอุมา  ครู ชำนาญการ
1
20.00
42 นางสาววนิดา หมันเล๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
58.00
43 นางสาวหาสะน๊ะ บาบวด  ครู ชำนาญการ
2
40.00
44 นางยุพาภรณ์ ทัศนะกูลกิจ  ครู ชำนาญการ
1
8.00
45 นายสุพจน์ เรืองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
46 นายวิชัด ลังคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
47 นางวรรณ์ทนา จิตพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวอลิษา ชูชำนาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายเรวัตร นรนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
10.00
50 นางศศิพัชร์ ศรีขวัญ  ครู ชำนาญการ
1
14.00
51 นางสุจิตรา จันทร์ธรรมรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
14.00
52 นางมะลิวัน เพ็ชร์ทอง  ครู ชำนาญการ
1
8.00
53 นางสมฤดี เรืองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
54 นางสาลี เสียมใหม  ครู ชำนาญการ
2
16.00
55 นายกอบชัย พร้อมญาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
56 นางกิติยา แสวงรัฐ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
57 นายพัทธมนัส อินทรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
48.00
58 นางสุวิมล จันทร์ขาว  ครู ชำนาญการ
1
8.00
59 นางสาวนิพนาท คงบัวแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
8.00
60 นางทิพวดี นิลรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
61 นายบัญชา พรมประกอบ  ครู ชำนาญการ
2
46.00
62 นางสาวอาซีซ๊ะ มะดีเร๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
38.00
63 นายอดุลย์ เด็นจิ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
64 นางมัทนา ทองนอก  ครู ชำนาญการ
1
12.00
65 นางสาวปานเลขา ธารานุวัฒน์  ครู ชำนาญการ
2
120.99
66 นางสาวสาริณี หีมบู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
53.00
67 นางสาวนูรีซาน เจะยอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายไพรัช ศิริเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสุชิรา ศรียะพันธุ์  ครู ชำนาญการ
2
36.00
70 นางวาสนา แก้วยวน  ครู ชำนาญการ
1
23.00
71 นางสาวกวิตา นวลประจักร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
72.00
72 นางปารมี ดวงภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายนีรมิต ฉันทวิลาส  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวนิภาพร กาหมาแลหมัน  ครู ชำนาญการ
2
14.00
75 นางสาวปภานันท์ ไทยจินดา  ครู ชำนาญการ
2
24.00
76 นายวิสิทธิ์ ทองนอก  ครู ชำนาญการ
1
6.00
77 นางรจนา จิตตะปาโล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
78 นางสาวร่ออ๊ะ สันโห  ครู ชำนาญการ
1
12.00
79 นางสาวโสภิตา อินทองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวโฉมศรี ยังให้ผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
81 นางสาวสายพร พรหมเอียด  ครู ชำนาญการ
0
82 นางสิริทิพย์ ชาลีผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
83 นายปรีชา อิสสระ  ครู ชำนาญการ
2
18.00
84 นางอาซีซ๊ะ หมันหลี  ครู ชำนาญการ
0
85 นายศรายุธ หมาดหลี  ครู
1
48.00
86 นางสาวสุวภัทร สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
34.00
87 ปารวี ดูล๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 เบญจวรรณ ทองกรด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวสุดารัตน์ ชุมบุญรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวรัชนีกร แก้วหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสุภาวดี คงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
92 นางสาวอินทิรา ศรีผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
33