โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จะนะชนูปถัมภ์

จำนวน 45

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 28 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
2
0
0
6 ศิลปะ
1
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
16
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจิราพร คงปล้อง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสุธินาญ แก้วเรียง  ครู ชำนาญการ
4
36.00
3 นายธนวินท์ จินดารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอัจจิมา เครือวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
5 นางแววตา คงยก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายศิรวัชร์ แสงนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นางจารุวัฒน์ แสงนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
8 นางบุตรี จันทลิกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายนิเวศน์ อะหวัง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางฝีเสาะ บินโหรน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุเทพ คงคาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายมงคล จันทร์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอัญชลี แคยิหวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
99.00
14 นางอาณัติ สุขสุสร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสารภี บุญรังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวิชาญ ชูเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
17 นางถนอม ไชยเพศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
18 นางนันทรัตน์ หลีเส็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
19 นางจิราวดี ชูเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
20 นางหนึ่งฤทัย สุวรรณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวสายทิพย์ มียิ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายบรรเทิง นามวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางประทีป ชูสกุลชาติ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวมยุรี มะสมาน  ครู ชำนาญการ
0
25 นางพูลสิน ถิ่นจะนะ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสุบ๊ะ มาลินี  ครู ชำนาญการ
0
27 นางอรพรรณ สวนจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางภฤศพร หมื่นสระชุม  ครู ชำนาญการ
1
6.00
29 นางสาวหนึ่งฤทัย รักไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายสำราญ หมื่นสระชุม  ครู ชำนาญการ
1
6.00
31 นางสาวมลธิรา พยูนการ  ครู ชำนาญการ
1
6.00
32 นางปิยรัตน์ ทองเต็ม  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวนพพร แก้วพิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
34 ว่าที่ร.ต.วรวุฒิ เหมเด็น  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวปานชนก หมู่โสภิณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางวิสาข์ โบกกระณีย์  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวนุชญา ทองพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
23